Vrigstad kommun

Vrigstads hembygdsförening gav 2022 ut boken ”Vrigstad kommun – 1863-1970” som utförligt presenterar kommunen i ord och bild under den tid Vrigstad var en egen kommun. 1971 bölev Vrigstad en del av Sävsjö kommun.

Förtroendevalda i Vrigstad kommun – fram till år 1954

Vrigstads socken – ur Jönköpings län, En topografisk-statistisk beskrifning med historiska anmärkningar av Magnus Höjer, 1872-1884.

Vrigstad kommun
Avskrift från ”Från sockenstämma till storkommun”, tryckt 1955
Vrigstad kommun i Västra härad har tillkommit genom sammanslagning av socknarna Hylletofta, Nydala, Svenarum och Vrigstad, varigenom dess sammanlagda landareal är 472,97 kvkm – länets största – varav 36,73 åker.

Fakta_Vdkom

Kommunen är belägen mellan Värnamo och Sävsjö och sträcker sig från landskapets högsta delar i norr till sjön Rusken, som den i det närmaste omsluter, i söder. Terrängen består av småkuperad skogsbygd med ett flertal småsjöar och stora mossmarker, och den huvudsakliga odlingsbygden är att finna kring Hylletoftaån i öster och längs Hoksån i nordost.
Den 1 januari 1954 var invånarantalet 3 984, vilket i jämförelse med närmast föregående års innebär en minskning med 38. Huvudort och största samhällebildning är industrisamhället Vrigstad – sedan gammalt en centralort i häradet med omkring 800 invånare. Andra tätorter, ehuru av mindre omfattning, är stationssamhället Hok, där omkring 350 av kommunens invånare har sin hemvist, och Hagafors industrisamhälle med ca 150 invånare.

För samfärdseln svarar dels järnvägslinjen Nässjö-Halmstad med ovannämnda Hok som järnvägsstation inom kommunen, dels och framförallt fem busslinjer som med huvudorten som utgångsplats löper i riktning mot Sävsjö, Stockaryd, Växjö, Värnamo och Jönköping. Tele-trafiken distribueras över stationer i Gettersryd, Haboarp, Hok, Hylletofta, Långöby, Mörhultsmo, Nydalakloster, Sandviksby, Smålands Åbo, Svenarum, Tubbarp och Vrigstad, vilken sistnämnda jämte Hok och Nydalakloster jämväl är postanstalter. I detta avseende tillkommer Pilagården. Banker med verksamhet i kommunen är Vrigstads Sparbank och ett avdelningskontor under AB Skånska Banken.

Huvudnäringar inom kommunen är jordbruk och skogshantering, medan den industriella verksamheten sysselsätter merparten av tätorternas befolkning. Största arbetsgivare är det i närheten av Svenarums kyrkby belägna AB Hagafors Stolfabrik, etablerat 1863, som lämnar utkomst åt ett 60-tal anställda. Hit märks även en torvströfabrik. I Vrigstad är industriverksamheten i viss mån differentierad, dock med en viss tyngdpunkt på träförädlingsverksamhet, som representeras av tre snickeri- och möbelfabriker samt några sågverk. Mest betydande företag är dock Vrigstads Skofabrik, som startades 1928 och f. n. har omkring 50 anställda. Andra verksamheter härstädes är en lädervaruindustri samt bryggeri, färgeri och pressgjuteri. I Hok märker man bl. a. Hoks cementvarufabrik, Flens metallvaru- & verktygsfabrik och Bröderna Wallins Möbelfabrik. Strax norr om samhället, vid Hoksjöns sydände, ligger Hoks gamla sätesgård, som numera tillhör Munksjö AB och vars huvudbyggnad inretts till pensionat. Sågverksrörelser förekommer dessutom i Blomsfors, Krokhemmet och Lökeryd, på de två förstnämnda platserna jämväl elkraftverk.

Av kommunalfullmäktiges 35 ledamöter representerar 4 h, 8 fp, 10 bf och 11 s, medan 2 valts utan angiven partibeteckning. Förvaltningen är decentraliserad med undantag för kassaärenden, som för samtliga organ fr.o.m. detta års ingång förlagts till kommunalnämnden. Kommunalhus inrymmande bl. a. sessionssal och sammanträdesrum uppfördes i huvudorten 1952. Antalet skattekronor enligt 1953 års taxering var 89 215, och utdebiteringen till den borgerliga kommunen är f.n. kronor 6,00.

Folkskoleundervisningen – skolformerna AB1a, B1b och B3 är sjuårig och åtnjutes av 449 elever i 18 läraravdelningar, fördelade på skolor i Hok, Hubbestad, Hylletofta, Långserum, Nordanskog, Svenarum, Vrigstad och Nydala. I Svenarum och Hok skall inom det snaraste nya skolbyggnader uppföras. Skolväsendet har egen bokutlåningsverksamhet, och dessutom finns ett folkbibliotek, vars verksamhet jämväl förlagts på de olika skolorna.

För brandberedskapen svarar borgarbrandkårer med stationer i Vrigstad o. Hok. Ny brandstation är under planering. Judiciellt tillhör kommunen Sävsjö fögderi och Njudungs domsaga, polisiärt Bodafors landsfiskalsdistrikt och Västra härads norra polisdistrikt, vilket har två befattningshavare placerade i kommunen. I hälsovårdsavseende sorterar den under Vrigstads provinsialläkardistrikt – vars tjänsteutövare är stationerad i huvudorten, bildar eget sjuksköterske- och eget barnmorskedistrikt samt har apotek, mödra- och barnavårdsstation och poliklinik för folktandvård. Där ligget även Biskopbo, vårdhem för obildbara sinnesslöa„ och Vrigstads sjuk- och vårdhem, båda i privat regi. För social omvårdnad är sörjt dels genom tre kommunalanställda hemvårdarinnor, dels genom två ålderdomshem i Vrigstad och Svenarum, vilka båda uppförts på 1930-talet och sammanlagt rymmer 14 vårdplatser.

I kyrkligt avseende består kommunen av Hylletofta, Nydala, Svenarums och Vrigstads församlingar, varav de tre sistnämnda bildar ett gemensamt pastorat och Hylletofta tillsammans med Bringetofta församling i Norra Sandsjö kommun bildar ett annat, båda tillhörande Västra härads kontrakt.