Medlemsskrift 2005

En hälsning från Vrigstads hembygdsförening 2005

Patron Johan Ek ägde och bebodde Mörkedala 1883-1933. Han öppnade 1879 egen affär vid torget (nu Jotos Livs). Fotot från 1915.

6/12 1915: Postalt. Åkaren Sven Snäll i Sävsjö har av generalpoststyrelsen anförtrotts postföringen från Sävsjö till Vrigstad fram och åter varje dag i veckan fr. o. m. nästa års ingång, tills annorlunda överens-kommes. Skjutsen skall utgå från Sävsjö vid 9-tiden på morgonen, komma åter till Sävsjö vid 6-tiden på aftonen. Tre dagar i veckan skall vägen tagas över Hylletofta, nämligen tisdagar, torsdagar och lördagar, de övriga landsvägen direkt.

Skjutsersättning skall utgå för resan, direkt Sävsjö – Vrigstad fram och åter 3 kr 18 öre, de dagar resan tages över Hylletofta 4 kr 19 öre.

Innehåll:

Inbjudan till årsmöte
Tack för gåvor
Utlottning till medlemmar
Vrigstad för 90 år sedan

Inbjudan till årsmöte med Vrigstads hembygdsförening

Välkommen till årsmöte med Vrigstads Hembygdsförening torsdagen den 31 mars, kl. 19.00 i Församlingshemmet.

Program:

  • Årsmötesförhandlingar.
  • 2004 års verksamhetsberättelse presenteras i ord och bild av Stig Marz.
  • Stig Marz en film ur videoarkivet..
  • Servering.

Gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!       

Information om Vrigstad, om hembygdsföreningen, kommande och genomförda aktiviteter mm hittar du på Vrigstads hembygdsförenings hemsida hem.passagen.se/becl.

Tack

Vrigstads hembygdsförening vill framföra ett varmt tack för alla gåvor som skänktes till föreningen i samband med Rudolf Thunander och Britta Fabianssons begravningar.      

Utlottning bland medlemmarna 

År 2004 hade Vrigstads hembygdsförening 344 betalande medlemmar. Vi tangerar därmed föreningens rekordsiffra från år 1987. Från styrelsens sida vill vi framföra ett stort tack till alla medlemmar och genom en liten utlottning förhoppningsvis även medverka till ett ännu högre medlemsantal för år 2005.

För ett antal år sedan tog hembygdsföreningen fram en konstmapp med tre litografier av Thure Fabiansson. Mappen såldes då för 1 000 kronor. Vi har beslutat att lotta ut de tre litografierna – var för sig – till tre medlemmar som betalar sin medlemsavgift för år 2005 under första halvåret. Utlottningen sker i samband med Öppet hus på Gröndal den 7 augusti.

Vrigstad för 90 år sedan

I detta års hälsning från hembygdsföreningen går vi 90 år tillbaka i tiden. Vi har saxat en del nyheter från Eksjö-tidningen.

8/1 1915: En julfest för hjonen i Vrigstads ålderdomshem hölls i lördags eftermiddag. Hemmet var rikt upplyst, bland annat av tvenne vackra julgranar, hjonen bjödos på kaffe och kyrkoherde Lundgren höll en kort julbetraktelse med anledning av orden i 2 kor. 9:15: ”Gudi vare tack för sina osägeliga gåvor.”

För några år sedan beslutades, att ”gåvomedlen till de fattiga” ej skulle läggas till fattigkassan utan att pastor och kommunalordföranden skulle därför för de gamla fattighjonen anordna en liten extra festlighet någon dag i julen. Till festen nu hade man ock tagit några kronor av insamlingen till jul, så att förplägningen kunde bliva litet rikare än vanligt. Vid plundrandet av granarna och julbordet fick varje hjon slutligen äpplen och en liten påse konfekt.

21/7 1915: Sinnesslöanstalt i Vrigstad. Hos K. M:t har fröken Maria Petersson från Sala anhållit om tillstånd att å egendomen Biskopsbo i Vrigstads socken få inrätta en vårdanstalt för obildbara sinnesslöa till ett antal av 20.

Medicinalstyrelsen har tillstyrkt bifall till fröken Peterssons ansökan, dock under villkor att de mot norr belägna rummen i vårdanstalten icke användes som dagrum. Överinspektören för sinnessjukvården i riket, med. d:r A. Petren, hade ock tillstyrkt ansökningen under detta förbehåll.

30/4 1915: Vrigstads vattenkuranstalts aktieägare har vid ordinarie bolagsstämma i allo godkänt styrelsens förvaltning och räkenskaperna för förlidet år samt meddelat vederbörande ansvarsfrihet för ifrågavarande tid.

Den nu i allo färdiga restaurationsbyggningen, som under föregående år uppförts, är i räkenskaperna åsatt ett pris av 10.485 kr 71 öre. Den förutvarande styrelsen kvarstår och är provinsialläkaren doktor H. H. Kindblom, ordförande och hr Claes Johansson, kamrer; övriga ledamöter äro: kronolänsman Alfred Dahl, lantbrukaren Karl G. Rundqvist och fröken Fredrika Runstedt.

7/4 1915:  En sorglig drunkningsolycka i Vrigstad
Bröderna, fördrängen å Lundholmens egendom, Gustaf Robert Salomon Fagell, född den 6 juni 1887, och hemmasonen Johan Emanuel Fagell från torpet Moen, född den 21 aug. 1889, hade långfredagsmorgonen spårlöst försvunnit. I föräldrahemmet hade man tidigt på morgonen anat, att det ej stod rätt till och fadern, torparen Karl Fagell, hade skyndat fram till herrgården. Då man även där fann en tom säng, stärktes man i antagandet att de båda bröderna på något sätt omkommit. Vad man å herrgården fick veta var, att de båda efter kvällsvarden begivit sig på väg till en andaktsstund i Sunnerby missionshus, beläget på andra sidan om vattendraget.

Fr. v: Johan, Emmy, Gustav (sittande)Fagell, Gustav Johansson, Ester Claésson och Anna Karlsson.

Till faderns förfogande ställdes behövligt folk för sökandet och fram på förmiddagen trodde man sig hava funnit olycksplatsen, ett litet hål å isen invid östra sidan på den lilla sjön ute mot Sunnerby. Genast anskaffades redskap och ännu mera arbetsfolk, och i lördags kväll uppdrogs ena liket, men först i söndags kväll det andra. Båda liken hava förts till föräldrahemmet, och begravningen skall äga rum i Vrigstad nästa söndag strax före gudstjänstens början. Som de båda omkomna haft bästa namn om sig både å godset och i hela samhället, har det hårda slaget väckt allmänt deltagande.

21/4 1915: Vrigstads skytteförening hade sitt årsmöte den 11 dennes, varvid föreningens reviderade räkenskaper företeddes och godkändes. Föreningen hade under förlidet år haft 41 medlemmar och hade under nämnda tid lossats 2.910 protokollförda skott.

Till ordförande omvaldes handlanden J. K. Bengtsson, varjämte till ledamöter utsågos: Josef Wiss, Enok Svensson, John Johansson och C. H. Lilliegren, samt till suppleanter; Bernhard Lönnqvist och Karl Andersson. Till revisorer valdes: Oskar Wiss och Karl Källström.

Den som under året anskaffade minst två nya medlemmar skulle vara befriade från årsavgift. Ur föreningens kassa avsattes 30 kr. till priser, och åtog sig Josef Wiss och Enok Larsson att inom socknens norra del (i trakten av Trismålen) anordna fältskjutning. Isidor Bjelke åtog sig att mot en ersättning av 15 kr. vara markör under innevarande år.

5/7 1915:  Stor eldsvåda i Vrigstad.

Hela det stora ladugårdskomplexet å egendomen Lundholmen lagt i aska och alla de innevarande djuren innebrända.

När några ungdomar i Vrigstads kyrkby i går morse vid 5-tiden samlades till deltagande i en s.k. gökotta, uppmärksammade de ett rökmoln över ladugårdshusen å egendomen Lundholmen, något varom de genast underrättade kronofjärdingsmannen och kyrkoväktaren Carl Gustafsson, som snarast möjligt skyndade upp i kyrktornet för att verkställa den reglementsenliga klämtningen och ringningen.

Elden, som synes ha börjat i komplexets sydvästra hörn, spriddes så hastigt, att alla tre längorna (ladugårdslängan i norr, stall-längan i söder och den sammanbindande loglängan i väster) stodo i hög låga, när ortsinvånarna från alla håll skyndade till hjälp, och förödelseverket fullbordades så hastigt, att de höga takresningarna om en helt kort stund med väldigt brak föllo ner i eldhärden.

Alla de i byggnaderna varande djuren; i ladugården en stor tjur, 29 kor och en hel del småkalvar (alla utvalt fina rasdjur) och i stallen 5 hästar, voro ohjälpligt tillspillogivna, innan det kunde göras något för deras räddning; endast de djur, som voro ute på bete i markerna äro nu kvar av egen-domens utsökt vackra djurbesättning. Svinhuset ligger ett gott stycke från ladugården och kvarstår oskadat, men det stora hönshuset fattade eld och brann även det ner till grunden. Troligen räddades alla såväl gässen som ankorna och hönsen.

Huru elden uppkommit vet ingen, och ingen kan ens gissa en någorlunda rimlig förklaringsgrund. Gårdsfolket försäkrar att ingen lykta eller annat lyse använts i husen på länge. En resande har berättat, att han under natten uppmärksammat flera blixtar över nejden, men ingen har hört något åskdån. Mest troligt hålles det, att någon eller några nattvandrare slängt exempelvis en cigarrettstump med eld uti i det torra gräset invid husets södra sida.

Polisundersökning skall hållas så fort sig göra låter. De brunna ladugårdshusen voro alla försäkrade i allmänna brandstodsverket för byggnader å landet, och i länsbolaget har ägaren, grosshandlaren J. P. Carlsson i Sävsjö, för denna egendom lösören försäkrade för 60,000 kronor, vadan han nog ej kommer att göra någon ekonomisk förlust. Men besvärligt blir det nu en tid med skötseln; ej blott husen och de bästa djuren äro borta utan därtill alla kör- och åkerbruksredskap.

Taklagsfest på Lundholmen år 1916.

Magasinet, beläget helt nära brandstället, svävade till att börja med i fara att antändas. Ännu innan man hann få släckningsredskapen i ordning sågos eldflagor falla ner å dess tak, som ögonblickligen började ryka. Då skyndade medicine studeranden Tobias Carlsson, ägarens andre son, dit upp och med blotta händerna och avtagna klädesplagg dämpade han elden tills sprutningen kunde börja. Han fick emellertid så svåra brännskador, att han måste skynda till Vrigstad att där få läkarehjälp.

13/8 1915: Å Vrigstads sommarmarknad i tisdags voro kreatursprisen ofantligt höga. Trots detta hade de salubjudna djuren en strykande åtgång.

Att handeln redan på förmiddagen började visa tendenser till avmattning får man tillskriva uppköparna, som redan på marknadsaftonen börjat att i förväg uppköpa kreatur.

Om priserna ha lämnats dessa uppgifter: Oxar, 14 kv ( anm: kvarter, gammalt  längdmått. 1 kv= 14,8 cm. Mättes med en s.k. oxasno över oxens bringa och manke.) 1.100-1.200 kr. paret, 13 kv., 900-1000 kr., 12 kv., 650-800 kr. Stutar, 350-500 kr. Kor bättre, 350-400 kr., ordinära, 300 kr., sämre, 150-200 kr. Hästar, bättre, 1000-1.150 kr., medelgoda 700-900 kr., sämre, 350-450 kr.

Industrimännen höllo även de höga priser. Nästan överallt klagades över förhöjda priser å läder och järn m.m., att även de måste höja priserna å sina varor exempelvis selar, vagnar och bleckkärl m.m.

Ordningen under marknaden var hela tiden den bästa.

Vrigstads sockens röstlängd för val till riksdagens andra kammare innevarande år upptar 340 namn å inom kommunen mantalsskrivna män, som för ålder äga rösträtt.

Av dessa äro dock följande antal uteslutna, nämligen:
1) för erhållet icke återbetalt fattigunderstöd 15; 2) nyinflyttade 13; 3) för resterande krono- eller kommunalutskylder 14; 4) omyndiga förklarade 2; 5) såsom saknande svensk medborgarrätt 1, vadan de verkligt röstberättigade äro 295.

Föreningen för nyttig och bildande förströelse i Vrigstad hade sommarfest å Biskopsbo i söndags em. Anordningarna därute voro synnerligen förträffliga. Vid tiden för festens början, kl. 4 em. hade ett rätt betydligt antal deltagare infunnit sig.

Fr. v: Gertrud Berg, Ruth Andersson, Elna Svensson, Ester Johansson, Karin Berg, Sigrid Andersson, Agnes Claesson, Dagny Stensson, Ingeborg Lindegren och Gertrud Mars.

Festen började med ”Blommornas tåg”: ett rätt stort antal blomsterprydda småflickor, som under musik från ”bälgaspel” tågade över huvudgångarna i trädgården och slutade med uppställning kring tribunen, från vilken hr Oskar Carlström omedelbart därefter framförde föreningens välkomsthälsning till deltagarna. I talet utsade han några tacksamhetens ord om föreningens stiftare, nyligen avlidne folkskolläraren Nils Eriksson. Härpå följde deklamation av hr Hugo Silversparre och av en kvinnlig sommargäst samt flera sånger av operasångaren Oskar Ralf med ackompangemang av kandidat Einar Ralf, varpå det mera fria basarlivet började. Festen lär ha givet ett gott resultat.

4/1 1915: Folkmängdsuppgifter från Vrigstad: Födde 30, döde 26, inflyttade 64, utflyttade 61. Folkmängd vid årsskiftet 1378 (655 män, 723 kvinnor). Ökning 7.