Aktiviteter 2018

2018 var ett mycket bra år för hembygdsföreningen. Vi ökade bl.a. antalet medlemmar i föreningen till 408, en ökning med 41 jämfört med föregående år. Under året gav vi även ut boken ”Vrigstad i maj 2018” samt har, som en av stiftarna, varit engagerade i Gamla Bankgårdens verksamhet.

Under 2018 genomförde vi bl.a. följande aktiviteter:

Söndagen den 2 december, i samband med årets julskyltning, startade försäljningen av hembygdsföreningens nya bok ”Vrigstad i maj 2018” i Badhuset på Granbacken. Många ex var förbeställda av medlemmar och i övrigt var intresset för den nya boken mycket stort och många skaffade sig ett eller flera exemplar av boken.

Marita Borkowski med några av eftermiddagens intresserade bokköpare.

 Torsdagen den 22 november anordnade hembygdsföreningen en tematräff där Sonja och Carl-Gustav Liew berättade minnen från Vrigstad skola. Vi fick ta del av fakta om hur skolan och lektionerna såg ut från 50-talet fram till och med 90-talet samt ett stort antal anekdoter från den gemensamma skoltiden. De visade också ett stort antal skolkort.

Sonja inledde med att berätta att hon som nyexaminerad småskolelärarinna 1953 sökte och fick ett vikariat på tre månader vid Vrigstad skola. Tjänstgöringen i Vrigstad blev dock mycket längre än så. Sonja stannade i 43 år på skolan. Hon hade med sig två egenhändigt gjorda målningar på den gamla skolan, som är riven sedan länge. Hon berättade utförligt och intressant om vad den gamla skolan innehöll för lokaler samt hur skoldagen såg ut på den tiden.

Sonja och Carl-Gustav Liew vid en av Sonjas målningar av den gamla skolan.

Carl-Gustav avlade folkskollärare- och kantorsexamen 1956. Han hade fått ett tips av sin far om att det fanns ett vikariat på ett år som skolkantor i Vrigstad. Han fick tjänsten och efter ett drygt år så var han och Sonja gifta. Carl-Gustav berättade att det var 6-dagarsvecka i skolan och som kantor hade han även arbete på söndagarna – så det det var sjudagarsvecka nästan året runt. Som kantor hade han dock sex lediga helger per år.

När han började arbeta var det kyrkan som var huvudman för skolan. Därmed var han också statsanställd. Från och med 1989 tog kommunerna över ansvaret för skolan.

Vrigstad skola fick en ny rektor 1960 och det blev också inledningen till en omfattande nybyggnation. Man byggde två paviljonger, en gymnastiksal, ett badhus och en skolmatsal.

Vi fick också höra många historier om skolutflykter, skolresor, idrottsdagar m.m. som många av åhörarna också själva deltagit i.

Söndagen den 28 oktober anordnade Vrigstads hembygdsförenings en tematräff om Vrigstad i tidig medeltid i samarbete med Ultima Familia – Elisabeth Hernestrand och Jonas Nilsson – och samlade närmare 100-talet åhörare.

Elisabeth Hernestrand började med att berätta om striden om kungamakten som stod mellan Sverkrarna och Erikarna och som pågick under nästan 100 år från mitten av 1100-talet. I riksarkivet finns källorna till föreläsningen i medeltida brev, som nu finns sökbara på nätet. Gårdar som nämns runt Vrigstad är bl.a. Lundby, Sunnerby, Wettansby, Köpstad, Holkaryd och Stenshult. Det äldsta brevet som rör en gård i Vrigstad är från 1178.

Elisabeth Hernestrand berättade bl.a. om sin forskning rörande Sunnerby och Lundby.

Sunnerby finns omnämnt i ett par brev och här hade kungen en av sina kungsgårdar. I ett av breven nämns att biskop Gisle bytt till sig Sunnerby och sedan skänkt det till Nydala kloster.

Den gamla kyrkan i Vrigstad, som revs 1865, låg sydost om den nuvarande kyrkan. I samband med rivningen så dokumenterades målningarna i kyrkan av Lindberg, från Stockholm. Dessa litografier har tidigare funnits som delar av en större målning och till föreläsningen hade Elisabeth Hernestrand satt samman dessa målningar, målade av Jörlundagruppen i Danmark, till en helhet.

Vi fick också höra om klosterrov, som var ett sätt att förhindra att den konkurrerande släkten gifte sig med en presumtiv drottning. Jonas Nilsson sjöng en berättelse, ursprungligen skriven på danska, som beskrev hur lagman Lars Pettersson från Lundby rövade bort en kvinna från Vreta kloster.

Som avslutning visade Jonas Nilsson en karta ur en brittisk bok ”Byzantium and the viking world” där Vrigstad, som enda ort mellan Södermanland och Skåne, fanns namngiven. Kontakter har tagits med historiker och bokens författare för att få en förklaring till varför Vrigstad finns med som enda namngiven ort i mellersta Götaland – dock utan något egentligt svar.

 

 

 

 

 

 


Söndagen den 30 september
höll professor emeritus i nordiska språk Staffan Fridell en föreläsning om ortsnamn i Hjälmseryds, Stockaryds och Vrigstads socknar inför ett 70-tal besökare .

Fridell berättade att så länge det funnit ett språk har vi haft ortsnamn. De äldsta namnen är ofta naturnamn och sjönamn, t.ex. Rusken och Allgunnen. De äldsta bynamnen är 1400-1500 år gamla, då man fick en mer fast bebyggelse.
Bygdecentrum under Vikingatiden var Vrigstad. Fridell gav ett stort antal exempel på namnens ursprung och betydelse. Lund i namnen Lundby och Lunnaberg kommer från Lund=helig plats/offerplats. Köpstad betyder marknadsplats. Holk i Holkaryd kommer från holk=liten sjö. Det är också vanligt att platser döpts efter någon person, t.ex. Gettersryd som kommer av Gerthorn.

 Söndagen den 5 augusti höll hembygdsföreningen Öppet hus på Gröndal. Skådespelerskan Birgitta Fernström presenterade föreställningen ”Gubbar och Gummor i osalig blandning” –  lättsamma texter från 1700-tal till nutid – ibland med skämtsam, ibland med allvarlig underton. Mer eller mindre bekanta poeter och författare tolkades i ord och ton.

Vi visade ett urval av de teckningar skolbarnen i Vrigstad gjort till vår kommande bok ”Vrigstad i maj 2018”.
Alla barn upp tom. årskurs 6 bjöds på glass.

Vi visade också vårt rika bild- och klipparkiv och informerade om föreningens verksamhet. Den kommande boken ”Vrigstad i maj 2018” kommer att börja säljas i samband med årets julskyltning.
Arrangemanget delfinansierades av:

Onsdagen den 27 juni anordnade hembygdsföreningen, i samverkan med Vrigstad kyrka, en kyrkogårdsvandring där Stig Marz och Börje Cronvall berättade om fyra personer begravda på kyrkogården.

Stig Marz berättar om John Johansson.

Ett 35-tal personer hade slutit, i konkurrens med fotbolls-VM. Solen värmde från en nästan klarblå himmel och åhörarna delade upp sig för att kunna stå i skuggan av några träd.
Stig inledde med att berätta om Axia Carlsson och avslutade sin del med John Johansson. Börje Cronvall hade valt att berätta om Mandli Svensson och Emil Crona.

I samband med årets skolavslutning, den 15 juni, delade hembygdsföreningen ut ett pris på 1 000 kronor till årskurs 1 vid Vrigstad skola. Som en del i den kommande boken ”Vrigstad i maj 2018” fick eleverna vid skolan i uppdrag att rita och måla en vision om hur Vrigstad ser ut om 25 år. Den vinnande teckningen gjordes av Benjamin Torres i klass 1, där priset tillföll hela klassen. Den vinnande teckningen samt ytterligare ett antal kommer att presenteras i ”maj-boken”.

Söndagen den 20 maj anordnade hembygdsföreningen en torpvandring till Biskopsbo och Kvarnagården. Det var Lennart Davidsson som svarade för informationen och berättade utförligt om gårdarna och kringliggande torp och backstugor.

Guidningen startade i Biskopsbo som har anor som biskopsgård under Linköpings stift sedan 1100-talet. Biskop Gisle som nämns i samband med Biskopsbo medverkade till att Nydala kloster fick mark och grundades 1143. En indragning av egendomen från kyrkan till staten gjordes under 1600-talet.

1695 infördes indelningsverket på Smålands kavalleriregemente i Eksjö. Majoren för majorens kompani fick bostället Biskopsbo och den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1743 – 1745. Till huvudbyggnaden hörde två flygelbyggnader.

1915 kom Maria Pettersson, som arbetat på Slagsta, en s.k. uppfostringsanstalt för sinnesslöa. Hon startade vårdboendet Biskopsbo. Som mest hade man upp till 70 patienter. Här fanns även ett antal s.k. arbetspojkar.

Gruppen tog en fikapaus i vindskyddet vid Kvarnagården.

Kvarnagården köptes 1842 av apotekare Leidenfrost. Fastigheten togs senare över av Carl och Inga-Stina Jakobsson. Idag ägs fastigheten av Johan Nordberg.

Lennart Davidsson informerar om Kvarnagården med sin kvarn och stamp.

Under maj månad deltog föreningen som vanligt i skolans hembygdsvecka. Eleverna fick bl.a. uppleva en ”gammaldags skoldag”, ett besök på hembygdsgården Gröndal samt en visning av Gamla Bankgården.

Kerstin Carlsson och ordinarie läraren Elsa Gunnarsson berättade om skolan förr i tiden.
Bodil Lundberg, Monika Mindic och Eleonore Almerheim tillsammans med en förskoleklass på Gröndal.
Evelina Karlén studerar tillsammans med några elever den gamla bokföringen i bankmuseet.

Efter att vi fått staketet tvättat har vi nu påbörjat arbetet med att måla det. På bilden är Kerstin Carlsson, Bengt Gunnarsson och Sten-Anders Carlsson i full fart med målningen. Vi tar gärna emot hjälp. Vill du avsätta en timma eller två för att hjälpa oss med målningen så hör av dig!

Den 3 maj, i samband med årets vårstädning i ihållande regn på Gröndal planterades också ett äppelträd på tomten. Fr.v. Bengt Gunnarsson, Kerstin Carlsson och Sten-Anders Carlsson.

Den 22 mars höll hembygdsföreningen sitt årsmöte som inleddes med sedvanliga förhandlingar där årets verksamhetsberättelse visades på film. Föreningen har bl.a. anordnat ett antal temakvällar, en kyrkogårdsvandring och en torgvandring. Man har även deltagit aktivt i skolans hembygdsvecka. Under 2017 ökade föreningen sitt medlemsantal till 367. Se föreningens verksamhetsberättelse.

Börje Cronvall omvaldes till ordförande och styrelsen består i övrigt av Catharina Andersson, Marita Borkowski, Kerstin Carlsson, Andreas Ljung, Stig Marz och Marie Olofsson. Sten-Anders Carlsson valdes som ny suppleant.

Efter årsmötet visade Stig Marz en film om Vrigstad marknad 1981 – då bl.a. djurmarknaden fortfarande var mycket omfattande.

Som avslutning på kvällen informerade Börje Cronvall om den planerade boken ”Vrigstad i maj 2018”. Allmänheten ombeds ta så många kort som möjligt för att boken ska kunna spegla livet i Vrigstad under denna månad. Medlemmarna kommer att kunna förhandsbeställa boken till ett förmånligt pris (100 kr) och boken kommer att börja säljas i samband med årets julskyltning.

Vrigstad hembygdsförening temakväll den 8 februari under rubriken ”Sparbanken i Vrigstad 150 år” lockade närmare 70 besökare. Inledningstalare var Karl-Johan Krantz som gick tillbaka ända till Nydala klosters bildande 1143 för att förstå hur Vrigstad växte till den centralort den var under flera 100 år. Munkarna som kom till Nydala förde med sin en mängd nya kunskaper – hur man bygger, läkeväxter, nya fångstmetoder m.m. som kom att spela en mycket viktig roll för socknens utveckling.

Karl-Johan Krantz berättade om Vrigstads historia och om bankens bildande.

Det som vände utvecklingen 1864 var att järnvägen byggdes, men inte genom Vrigstad utan genom det som skulle bli Sävsjö och Stockaryd. För att motverka en utflyttning från Vrigstad tog man 1867 initiativ till att starta en sparbank i Vrigstad – Vestra Härads Sparbank. Den första styrelsen, som bestod av idel framstående män, fick alla titeln direktör i banken. De fick också tjänstgöra i banken. Banken utvecklades mycket positivt och bidrog till att Vrigstad trots allt fick en positiv utveckling. 1893 bytte sparbanken namn till Vrigstad Sparbank.

Härefter visades en film som illustrerade hur banken arbetade år 1915. Efter det var det en kvartett  bankanställda, Siv Lindblad, Siv Dahlquist, Kersti Frigert och Lars Lundberg, som berättade minnen från banken i Vrigstad.

Med viss förvåning kunde en av dessa konstatera att den tekniska utvecklingen från 1915 till mitten av 1950-talet var minimal. Man arbetade fortfarande på samma sätt. Det krävdes två banktjänstemän för att göra en insättning eller göra ett uttag av pengar. Säkerheten jämfört med idag var dock inte densamma på 50-talet. Då förvarade man nyckeln till banklokalen ovanpå ett proppskåp utanför dörren.

Under många år anordnade banken ett antal olika aktiviteter riktade till barn och ungdomar. Antalet anställda i banken har varierat stort under de gångna åren. Som mest var man tolv anställda bara vid kontoret i Vrigstad. Nu är bemanningen sju personer i Sävsjö, det enda kontor som finns kvar i kommunen.

Kerstin Carlsson överräcker blommor till fr.h. Siv Lindblad, Siv Dahlquist, Kersti Frigert och Lars Lundberg.