Årsmötesprotokoll 2021

Plats: Digitalt via Teams
Närvarande: 16 medlemmar

§  1             Börje Cronvall hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§  2             Till ordförande för mötet valdes Börje Cronvall.

§  3              Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Carlsson.

§  4             Till att justera dagens protokoll valdes Bengt Sverlander och Eva Högberg.

§  5             Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§  6             Den föreslagna dagordningen godkändes.

§  7             Börje Cronvall föredrog årsberättelsen i ord och bild.

§  8             Kassarapporten föredrogs av Marita Magnusson och revisionsberättelsen föredrogs av Torbjörn Johansson. Rapporterna lades med godkännande till handlingarna.

§  9             Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10            Val av ordinarie styrelseledamöter för perioden 2021-2022. Omval av Marie Olofsson, Börje Cronvall, Andreas Ljung och Catharina Andersson. Valda tom 2021 är Kerstin Carlsson, Marita Magnusson och Sven-Olof Svensson.

§ 11            Val av styrelsesuppleanter för perioden 2021-2022. Omval av Ted Wolfram och Sten-Anders Carlsson. Valda tom 2021 är Bengt Gunnarsson och Lennart Davidsson.

§ 12            Till ordförande för verksamhetsåret 2021 valdes Börje Cronvall.

§ 13           Till revisorer för 2021 omvaldes Torbjörn Johansson och Kersti Frigert.

Till revisorssuppleanter omvaldes Else-Marie Karlsson och Thomas Wilhelmsson.

§ 14            Till ledamot i Sävsjö kommuns hembygdsråd valdes Börje Cronvall.

§ 15            Till kaffekommitté omvaldes Ann-Britt Lagerkvist, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson och Pia Lönnborg.

§ 16            Till valberedning valdes Lennart Fyhrlund (omval) och Robin Hammarstedt (nyval).

§ 17            Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2022: 100 kronor för enskild medlem och 50 kr för barn och ungdom tom 25 år. Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag.

§ 18            Övriga frågor. A. Ordf informerade om hur arbetet med informationsskyltarna i samhället fortskrider.

§ 19            Ordf. tackar för förtroendet å styrelsens vägnar och avslutar mötet. Bengt Sverlander riktar ett tack till styrelsen för ett gott arbete.

Dag som ovan

Kerstin Carlsson             Börje Cronvall
Sekr.                                         Ordf.

Justeras

Bengt Sverlander            Eva Högberg