Stadgar för Vrigstads hembygdsförening

(Org. Nr. 827500-4771)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Namn, verksamhetsområde

§ 2 Hembygdsrörelsens grundsyn

§ 3 Hembygdsrörelsens ändamål

§ 4 Hembygdsföreningens organisation

§ 5 Medlemsmöten

§ 6 Medlemskap

§ 7 Avgifter

§ 8 Lokalt samarbete

§ 9 Ordinarie årsmöte

§ 10 Extra årsmöte

§ 11 Hembygdsföreningens styrelse

§ 12 Räkenskaper och revision

§ 13 Stadgeändring

§ 14 Upplösning

§ 1 Namn, verksamhetsområde

Vrigstads hembygdsförening, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde utgörs av Vrigstads tidigare sockengräns och organiserar föreningar och människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i § 2 och § 3 i dessa stadgar. Vrigstads hembygdsförening är Sveriges hembygdsförbunds lokala organ.

§ 2 Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är den del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

§ 3 Hembygdsrörelsens ändamål

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för:

  • Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  • Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
  • Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.
  • Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

§4 Hembygdsföreningens organisation

4:1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

4:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ

4:3 Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderåret.

§ 5 Möten i föreningens regi

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar samhällets historia, nutid och framtid samt angelägna frågor som kan vara vägledande för styrelsens avgörande

§ 6 Medlemskap

6:1 Person som delar de under §2 angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.

6:2 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§ 7 Avgifter

Avgifter för medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

§ 8 Lokalt samarbete

Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

§ 9 Ordinarie årsmöte

9:1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

9:2 Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslag- och yttranderätt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9:3 Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

9:4 Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast fyra veckor före mötet.

9:5 Medlem, som så begär, ska senast två veckor före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.

9:6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas

a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

b. Val av årsmötesfunktionärer:

– Mötesordförande

– Mötessekreterare

– Två protokolljusterare

– Två rösträknare

c. Fastställande av dagordning

d. Årsredovisning

– Verksamhetsberättelsen

– Bokslut

– Fastställande av resultat- och balansräkningarna

– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

e. Val av :

– Ordförande för nästkommande verksamhetsår
– Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
– Ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
– Två revisorer för nästkommande verksamhetsår
– Två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
– Valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande

f. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

g. Fastställande av avgifter till föreningen.

9:7 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

9:8 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 10 Extra årsmöte

10:1 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst tio procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

10:2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 20 dagar före mötets hållande.

10:3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

10:4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 11 Hembygdsföreningens styrelse

11:1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

11:2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

11.3 Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

11:4 Föreningens styrelse har sitt säte där kansliet är beläget annars där ordföranden är bosatt.

11:5 Föreningens styrelse ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter, nämligen ordföranden och minst sex övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Antal udda antal ledamöter eftersträvas.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

11:6 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

11:7 Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse.

11:8 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.

11:9 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde skall alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.

Kallelse till sammanträde ska ske senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

11:10 Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två personer, dels i förening eller enskilt.

11:11 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§ 12 Räkenskaper och revision

12:1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

12:2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och ersättare för dessa.

12:3 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

12:4 Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två veckor före årsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§ 13 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 14 Upplösning

14:1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förlag vid två på varandra följande årsmöte, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmöte ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

14:2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den instans årsmötet beslutar om. Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

Antagna vid föreningens årsmöte den 10 mars 2022 samt vid föreningsmöte den 7 april 2022.