Skolan – Donationsgårdarna

Lilla Lunnaberg/Vrigstads Månsagård
När Jöran Güllenstierna startade pedagogin 1648 anslog han hemmanet Lilla Lunnaberg till pedagogens lön.

Utdrag ut donationsbrevet från den 16 november 1648:
… förordna wällärde Herr Joen Laurentz Wittenius att derwedh blifwa en skolemästare, och informera den ungdomen som honom kan blifwa ombetrodd, för hwilken tjenst jagh hafwer föruthan annat som till hans beställning är förordnat, undt och efterlåtit honom ett hemman bed:t Lilla Lunnabergh att behålla och bruka fritt för wissa och owissa utskylder, så länge han vid densamma tjensten blifwer.

1666 bytte Güllenstierna hemmanet Lilla Lunnaberg mot Vrigstads Månsagård, som sedan dess varit en del av donationsgårdarna. På 1680-talet genomförde Karl XI en reduktion som innebar att alla förlänade jordar indrogs till kronan. Så skedde också med friherrskapet Lundholmen, som år 1682 fråntogs friherren och återgick till kronan. De hemman, som av friherren anslagits för särskilda ändamål, t.ex. prästgården och pedagogens hemman Vrigstads Månsagård kom härigenom i ett osäkert och oklart läge.
Genom ett kungligt brev den 30 april 1682 försäkrades emellertid av kungen, att den dåvarande pedagogen Andreas Wallander skulle åtnjuta sina rättigheter som förut så länge han levde, se nedan.

Wrigstadh 1
Wi hafve bekommit Edert underdåniga Bref af d. 3. Aprilis sidstledne, och däruthur sedt, hwad disposition Herrskapet af Lundholmen för någre fattiges
underhåld och een gammal Prästman som informerar ungdomen dersammastädes giordt hafwer; och låtom Oss i nåder wähl behaga, att både dhe 4. allmosehion uthi fattigstugan som hwardera 4. T:r Spannmål åhrligen ähre tillslagne, iemwähl Prästen wid sin paedagogie skohle niuta dheras undfångne beneficier oturberade dhe förrige af Kyrkoherberget dersammastädes och den senare frijheeten på det halfwe hemmanet han possiderar och besitter. Hwilket J stelle Eder till hörsam efterrättelse etc. Och Wij befalla etc.
Carl

När Wallander dog 1686 bekräftades på nytt att Vrigstads Månsagård skulle förbli pedagoghemman, dvs. pedagogin skulle bestå och hemmanet skulle svara för pedagogens avlöning. I brevet fick skolan namnet pedagogi och det föreskrevs, att pedagogen i fortsättningen skulle utses av Domkapitlet i Växjö.
Hemmanet tjänstgjorde som bostad och som avlöning åt pedagogen under hela 1700-talet och fram till 1879, då pedagogin inlemmades i det allmänna folkskoleväsendet. Från och med detta år fick församlingen rätt, att själva i laga ordning utse och anställa läraren.

Holkaryds Lillegård
Esaias Tegnér insatser för pedagogin, liksom änkejägmästarinnan Elisabeth Hafströms donation finns beskrivet i separat artikel.

Güldenstiernska skolfonden
När församlingen år 1909 begärde tillstånd att få sälja byggnaderna på soldattorpet Backen, i vilket Vrigstads Månsagård hade del, föreskrevs i Kungl. brev 15 oktober 1909 (se nedan), att köpesumman skulle förvaltas som en fond med namnet ”Güldenstiernska skolfonden.”

Vid föredragning av detta ärende hava VI funnit gott i nåder godkänna försäljningen av åbyggnaderna till i frågavarande soldattorpet Backen i vad den rör donationshemmanet ½ mantal Vrigstad Månsagårds andel i samma byggnader, ävensom föreskriva, att hemmanets andel i köpeskillingen jämte därå upp-lupen ränta skall överlämnas till Vrigstads församlings skolråd att under i lag stadgat ansvar tills vidare förvaltas såsom en särskild fond under benämning ”Güldenstiernska skolfonden”; att årliga räntan å denna fond skall för tiden intill Hultkvists avgång från skolläraretjänsten läggas till kapitalet och att därefter räntan å det sålunda bildade kapitalet skall ingå till församlingens skolkassa att användas i
enlighet med de om arrendet av hemmanet i nådiga brevet den 11 juni 1909 givna bestämmelser. Detta meddela VI Eder för kännedom och vederbörandes underrättande.
Stockholms slott den 15 oktober 1909
GUSTAF

När sedan hela torpet såldes, föreskrevs i Kungl.brev den 21 november 1913 att även denna köpesumma skulle tillföras fonden.

Elisabet Hafströms donationsfond
Denna fond har tillkommit på liknande sätt som Güldenstiernska skolfonden. År 1905 såldes soldattorpet Möcklaberg, i vilket Holkaryds Lillegård hade en andel. I Kungl. brev den 3 november 1905 föreskrevs, att köpesumman, som försäljningen inbringat, skulle förvaltas i form av en fond kallad Elisabet Hafströms donationsfond.

Förvaltning
Vrigstads Månsagård
Åren 1666 – 1680 har förvaltningen skötts av friherren till Lundholmen. Från och med 1682 fram till 1879 har Vrigstads församling förvaltat hemmanet på samma sätt som prästgården. Samtliga pedagoger, som innehavt pedagogtjänsten från och med 1648 till och med 1878 har varit präster och vid sidan av tjänsten som lärare i pedagogin tjänstgjort som präster i församlingen. Många av de sista innehavarna utnämndes till pedagoger och till vice pastor i församlingen.
Efter 1879 har något annorlunda bestämmelser gällt. De återfinns i Kungl. brev av den 24 oktober 1879 och innebar bl.a. att utarrenderingen skulle ske ”på sätt och i den ordning som för prästerliga lägenheter funnes stadgat”. Från 1915 var hemmanets skog- och hagmark ställda under skogsstatens vård och förvaltning, men från och med 1927 skulle även skogen förvaltas av församlingen.
Åren 1934 – 1952 förvaltades hemmanet av ”de kommunala organ, på vilka det författningsenligt ankommer att handhava vården om folkskole-
väsendet i församlingen.”
Från och med 1952 och storkommunbildningen sköts förvaltningen av kommunens skolstyrelse, enligt regeringsbeslut 1951.

Holkaryds Lillegård
Förvaltningen av Holkaryds Lillegård har varit ordnad på samma sätt som ovan beskrivits för Vrigstads Månsagård. De Kungl. brev, som innehåller bestämmelser angående förvaltningen avser även Holkaryds Lillegård.

Güldenstiernska skolfonden och Elisabeth Hafströms donationsfond
Enligt föreskrifter i Kungl. brev 1905, 1909 och 1913 skulle förvaltningen skötas av Vrigstads församlings skolråd. Från och med 1952 åvilar förvaltningen av fonderna kommunens skolstyrelse genom den s.k. skolgårdskommittén.

Sedan Vrigstad kommun gick upp i Sävsjö kommun är det numera Sävsjö kommun som svarar för förvaltningen av samtliga gårdar och fonder.

Avkastning
Avkastningen av hemmanen, Vrigstads Månsagård såväl som Holkaryds Lillegård, har fram till 1879 uppburits av pedagogen, dvs. innehavaren av tjänsten som lärare vid pedagogin.
År 1879 bestämdes i Kungl. brev att avkastningen skulle tillfalla läraren. Om avkastningen inte uppgick till 500 kronor årligen skulle församlingen tillskjuta resterande belopp, och om avkastningen översteg 500 kronor skulle överskottet delas så att läraren erhöll en tredjedel och två tredjedelar
användes till premier åt skolbarn.
År 1909 föreskrevs i Kungl. brev att avkastningen från hemmanen skall ingå till församlingens skolkassa, att användas till förbättrande av skolväsendet i församlingen, under villkor att skolan i Vrigstads kyrkby försattes i fullt tillfredställande skick, att minst 100 kronor årligen avsattes till premier och att läraren K. A. Hultkvist erhöll 100 kronor årligen i tilläggspension.
År 1927 föreskrevs i Kungl. brev att avkastningen skall användas till förbättrande av skolväsendet i Vrigstads församling, vilket upprepades i Kungl. brevet 1954.
År 1952 föreskrevs att avkastningen skall komma hela den nybildade storkommunen tillgodo.
Beträffande avkastningen av fonderna, Güldenstiernska skolfonden och Elisabeth Hafströms
donationsfond, gäller samma sak som gäller för hemmanen. Avkastningen skall ingå till skolkassan att användas till förbättring av skolväsendet i Vrigstads församling.
Sävsjö kommun som nu svarar för förvaltningen av donationsgårdarna har slagit samman gårdar och fonder till Stiftelsen Donationsgårdarna. Stiftelsen består nu av Sävsjö Vrigstad 4:1, Sävsjö Holkaryd 6:1, Elisabeth Hafströms donationsfond samt Güldenstiernska skolfonden.

Det är Barn- och utbildningsnämnden som numera beslutar om utdelning från stiftelsen. Nämnden har delegerat beslutsrätten till sitt arbetsutskott.

Stiftelsens tillgångar uppgick vid årsskiftet 2019/ 2020 till 4 302 159 kronor. Under senare år har bland annat följande bidrag lämnats till Vrigstads skola från donationsgårdarna:
2009 – ett bidrag på totalt 1 300 000:- till ombyggnad av Vrigstad skola, varav 1 000 000:- till yttre miljö och 300 000:- till inventarier.
2016 – ett bidrag på kronor 1 142 000:- till ”skapande ateljé” (slöjdsal).
Årligen, efter ansökan av rektorn, delas även ut medel för skolresor för årskurserna 3 och 6. Årskurs 3 åker till Gränna och Visingsö. Årskurs 6 har de senaste åren haft lägerskola vid Emåns Ekomuseum där man haft naturstudier och samverkat med Sportfiskarna.