Milstenar

En av Vrigstads äldsta vägar är kungsvägen från Växjö till Jönköping över Lammhult och över gästgivaregårdarna Bo, Starhult, Vrigstad och Svenstorp. Den vägen var också postväg med postbönder på bestämda gårdar. Från Vrigstad fanns senare även en större väg över Komstad, Vallsjö, Lannaskede och Broby mot Vetlanda.

Utmed vägarna fanns milstenar eller milstolpar – våra föregångare till vägmärken. I Sverige användes milstenar från 1649 års Gästgivarordning till 1890-talet för att markera avstånd längs landsvägar och senare häradsvägar. Vanligen sattes en större stolpe upp vid varje hel mil och mindre stolpar som markerade halva eller fjärdedels mil. På sina håll sattes två trästolpar upp på helmilsplats, en på var sida vägen. Det är då svensk gammal mil som avses, vilket motsvarade 18000 alnar, alltså cirka 10 688 meter.

Syftet med milstolparna var att få tillförlitliga underlag för beräkning av reseersättningar. Därför måste vägarnas mätning utgå från Stockholms slott, utan avseende på länsgränser och residensstäder. Denna princip tillämpades dock inte förrän från 1690-talet, vilket skapade viss förvirring.

Milstolparna är oftast försedda med kunglig krona och monogram, miltalet (1 mil, 1/2 mil, 1/4 mil), landshövdingens namn samt ibland även årtalet.

Genom den nya Väglagen1891 (som trädde i kraft 1895) upphörde föreskrifterna om milstolpars uppsättande. På 1870-talet infördes den nuvarande millängden – 1 mil = 10 kilometer. Milstolpar är genom fornminneslagen 1942 lagskyddade fasta fornminnen och får inte utsättas för någon åtgärd utan Länsstyrelsens skriftliga medgivande.

Nedan finns en karta med några av de milstenar som fanns runt Vrigstad (inritade på Generalstabskartan från 1875). De är angivna med Trafikverkets (tidigare Vägverkets) registernummer.

Fakta_milstenar

Milsten 648 Mölnarp, söder om Vrigstad. Milstenen står i ett postament. Inhuggen text: 1/2 MIL. Renoverades 1993.

Milsten 649 Lunnaberg. Milstenen står i ett postament på en trädgårdstomt. Inhuggen text: 1/4 MIL. Milstenens ursprungliga plats är inte klarlagd.Förmodeligen stod stenen i närheten av nuvarande plats. Renoverad 1993.

Milsten 651 Lundholmen. Milstenen, en s.k. landshövdingemilsten, står i ett postament. Pån stenens övre del, i upphöjt utförande, kunglig krona och monogram G III, Därunder inhuggen text: 1 MIL 1779 F.V. HAMILTON L:HÖFDINGE. Renoverad 1993. Milstenen flyttad till Lundholmen från en plats på gårdens ägor NV om Vrigstad.

Milsten 653 Biskopsbo. Milstenen, en s.k. landshövdingemilsten, står i ett postament. På stenens övre del, i upphöjt utförande, kunglig krona och monogram G III. Därunder inhuggen text: 1 MIL 1779 F.V. HAMILTON L:HÖVDINGE. Renoverad 1992. Milstenen har tidigare stått utefter en äldre väg mellan Vrigstad och Sävsjö, cirka 200 meter NO om nuvarande plats.

Milsten 662 Pålastugan, söder om Vrigstad. Milstenen saknas. Postamentet renoverades 1994.

Milsten 663 Rosendal, Västerkvarn, söder om Hjälmseryd. Milstenen, en s.k. landshövdingemilsten, saknas. Postamentet renoverades 1994.