Ur Eksjötidningen år 1900

Vi har saxat ett antal händelser från Vrigstad ur Eksjötidningen:
Fredagen den 12 januari
Till postföringen mellan Sävsjö och Vrigstad har postverket under en lång följd av år tillsläppt medel endast för två dagar i veckan, men dels Vrigstads kommun och dels enskilda hava utfyllt postverkets bidrag, så att posten kunnat gå däremellan alla sju dagarna i varje vecka året om. Från och med innevarande månad betalar numera postverket för fyra dagar, och har arrendatorn Gustaf Johansson i Vrigstads prästegård åtagit sig att skjutsa posten alla dagar i veckan utan vare sig kommunens eller enskildas vidare betungande.

Högmässogudstjänsten i Vrigstads kyrka under den kallare årstiden önskade kyrkostämman strax före jul af få framflyttad från kl. 10 till 11 förmiddagen, och skulle denna önskan underställas domkapitlets i Växjö prövning. Domkapitlet har till framflyttningen lämnat sitt bifall, och kommer gudstjänsten att från och med nästa söndag börjas kl. 11.

Fredagen den 26 januari
Vrigstads kyrkostämma och skolråd hava den 21 dennes åter haft af behandla åtskilliga ärenden rörande det under utarbetning varande nya skolreglementet och därunder enats om följande:

Vrigstads kyrko- och torgrotar med Lundby samt Köpstad – Sunnerby rotar skola utgöra ett odelat område för fasta småskolan och fasta folkskolan i sockenstugan. Flyttande småskolan och flyttande folkskolan skola omfatta Holkaryds – Åkaköps skolområde, som har tvänne skolhus, ett i Holkaryd, ett i Åkaköp. Virestorps rote med ett skolhus i Virestorp bildar ett odelat skolområde för fasta mindre folkskolan. Samtliga små- och folkskolor hava 34 1 /2 veckors undervisningstid fördelad på tvänne lika långa terminer. Fortsättningsskolan pågår därutöver 6 veckor årligen. Syskola hålles 34 dagar årligen, under folkskolans undervisningstid.

Intagningen i småskolans första årsklass äger rum blott en gång årligen.

Till tillsyningsmän över bettlare och lösdrivare inom Vrigstads kommun har kommunalstämman för en tid av tre år utsett hemmansägaren U. J. Svensson i Stenshult, J. M. Petersson i Sunnerby och U. V. Larsson i Åkaköp.

Tisdagen den 6 februari
Provinsialläkaren i Vrigstads distrikt Aug. Lindegren har för enskilda angelägenheter beviljats tjänstledighet under den 8 samt den 14 och 15 innevarande februari, under vilka dagar järnvägsläkaren Aug. Abrahamsson i Sävsjö upprätthåller provinsialläkartjänsten i distriktet.

Fredagen den 16 februari
Nytt reglemente för Vrigstads församlings skolväsende har domkapitlet i Växjö nyligen fastställt.

Inom församlingen skola hädanefter finnas följande skolor: en fast småskola i sockenstugan vid kyrkan, och vid den skola ständigt två lärarinnor läsa, den ena med den lägre och den andra med den högre årsklassen; en flyttande småskola mellan stationerna Holkaryd och Åkaköp; en mindre folkskola i Virestorp (folkskola under vårterminen, småskola höstterminen); en fastfolkskola vid kyrkan med en lärare, som läser med de två lägre årsklasserna under vårterminen, de två högre höstterminen; en flyttande folkskola mellan stationerna Holkaryd och Åkaköp; en fortsättningsskola vid kyrkan, i vilken läraren i fasta folkskolan skall undervisa sex veckor årligen i början av året; och en slöjdskola för flickor, egentligen avsedd för fasta folkskolans flickor, men även andra i skolåldern varande flickor från hela församlingen hava tillträde till densamma.

Lärarpersonalen vid småskolorna, mindre folkskolan och slöjdskolan tillsättes av skolrådet med sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

Skolrådet skall hava 12 ledamöter, ordföranden oberäknad.

Fredagen den 2 mars
Vrigstads helnykterhetsförening hade sitt årsmöte sistlidna söndag eftermiddag.

Av styrelsens och revisorernas berättelser framgick, att under året 1899 ingått 25 nya medlemmar i föreningen, varemot 6 avgått, nu utgjorde medlemmarnas antal 211. Kassans behållning är endast 2 kr. 55 öre.

Till styrelse för innevarande år utsågos: kronojägaren P.J. Hallström (ordförande), smeden C.M. Karlsson, lantbrukaren C.J. Johansson, skomakaren C.E. Gustavsson, handl. Joh. Ek, skomakaren C.J. Rehn och Per Johannesson i Sunnerby.

Till revisorer valdes skolläraren K.A. Hultkvist och bokhållaren Axel Ek. Dessutom uppdrogs åt vissa personer i varje rote inom socknen att biträda kassamannen vid uppbörden av årsavgifterna.

Föreningens ordinarie månadsmöte skola under innevarande år hållas tredje söndagen i varje månad, med början kl. 3 e.m. Som länsförbundets sockenombud inom Vrigstads socken tjänstgör även i år smeden C.M. Karlsson i Vrigstad.

Fredagen den 9 mars
Affärsöverlåtelse. Sahlbergska garveriet i Vrigstad, som under de senare åren innehafts av till Amerika avvikne garvaren A.J. Lilja, har i dagarna på arrende övertagits av garvaren P.O. Lindegren från Moheda, och skall överlåtelsen ske den 1 nästa oktober, intill vilken tid rörelsen – under herr Sahlbergs överinseende – bedrives för Liljas konkursmassas räkning.

Fredagen den 23 mars
Vrigstadsortens ställning till förslaget att utdraga Vetlanda – Sävsjöjärnvägen mot sydväst från Sävsjö över Vrigstad och Nydala samt sedan genom Fryeleds socken anda ner till den i framtiden så betydande småländska järnvägsknuten Värnamo, vilket förslag kommer att på allvar dryftas vid järnvägsmötet i Vetlanda i morgon, torde framgå av följande, som en ortskorrespondent meddelar E.T.

Vid extra kommunalstämma i Vrigstad den 15 dennes hade flera av kommunens medlemmar ansett det lämpligt att även under frågans ännu outredda läge göra ett uttalande.

Utan att på ringaste sätt för tillfället vilja binda sig med några löften ansåg stämman sig dock böra uttala sin varmaste anslutning till förslaget ifråga. Vid flera föregående tillfällen, då det varit förslag å bane att draga järnväg igenom Vrigstadsorten, har Vrigstad städse visat sig villigt att göra stora uppoffringar till deras förverkligande, vardan det vore antagligt, att den orten även nu ville göra vad göras kunde, om och när frågan komme i det läget, att egentligt beslut härom skulle fattas.

Beträffande den föreslagna banans ändamålsenlighet i ekonomiskt hänseende ville stämman påpeka, att den inom Vrigstads pastorat finge minst tvänne säkerligen mycket inbringande stationer – Vrigstad och Nydala – något som gör det antagligt, att anläggningskostnaden för denna bygd skulle i framtiden gott komma att uppvägas av trafikinkomsterna från densamma.

Det mest populära järnvägsförslaget är dock naturligtvis en bredspårig bana efter Helsingborgsförslaget 1898. Komme en sådan till stand, bleve allas intressen till fullo tillgodosedda. Helsingborgsborna finge då gå med sina tåg ända upp till stambanestationen Sävsjö; Vetlandaborna hade då Helsingborgsbanan att anlita i Sävsjö, och alla de blivande stationerna emellan Sävsjö och Värnamo kunde då lämna och taga hela vagnslaster utan några omlastningar vid vagnarnas ankomst till första station med bredspårig järnväg, allt sådant som noga bör beaktas, innan tanken på bana med normal spårvidd helt övergives. Dock – naturligtvis bättre smalspårig järnväg än ingen, och det är därför även nu detta sista förslag omfattas med intresse.

Vid pastoratsstämma i Vrigstad med anledning av infordrade yttrande över prästlöneregleringskommittens förslag till förordning angående utarrendering av prästerskapets med jordbruk förenade boställen blev nämnda förslag i dess helhet för stämman föredraget, och beslöt stämman att inskränka sig till uttalande av sitt instämmande i detsamma utom vad beträffar arrendetiden, vilken ansågs böra ställas till 20 istället för 10 år, då det i allmänhet visat sig förmånligast både för boställesinnehavaren och boställets hävd att hava detta utarrenderat på längre tid, varjämte man då kan betinga sig högre arrende.

Vrigstads kyrkostämma hade i måndags att yttra sig över kyrkoherde A.G. Bergholtz och fröken Gerda Wigströms till k.mt. ställda ansökningar om jordupplåtelse från Vrigstads kyrkoherdeboställe för byggnadstomt till en lägenhet, Granebo benämnd, enligt av kommissionslantmätare E. Mebius upprättad karta, å vilken plats fröken Wigström låtit uppföra ett boningshus. Kontrakt på 49 år hade upprättats; i arrende till boställesinnehavaren skulle årligen lämnas 10 kr., vilket ansågs vara fullt tillräckligt, då den lilla planen tagits i en alldeles ofruktbar kant av boställets utägor.

Sedan de ärenden rörande handlingar blivit föredragna, beslöt stämman med åberopande av och instämmande uti de av sökandena förebragta skäl i underdånighet tillstyrka nådigt bifall till de ifrågavarande ansökningarna.

Den nätta villan, vilken som nämnts, redan uppförts i kanten av granskogen nordost om Vrigstads kyrka, kommer – en gång fullt färdig – att bliva en verklig prydnad för Vrigstads lilla täcka bysamhälle.

Vid entreprenad å Vrigstads gästgivaregård för bortackorderandet av flottningen av vid pass 390 kubikfamnar massaved, tillhörig Ohs sulfitfabrik, vilken ved under vinterns lopp ihopsamlats invid Vrigstadsåns vattendrag och vid instundande vårflöde skall flottas utför densamma, stannade arrendatorn Gust. Johannesson i Vrigstads prästegård och brukaren Karl Gustafsson i Skolgården för lägsta anbudet 260 kr. De skola följa veden till Gisabo och utför fallen där, varefter andra entreprenörer skola taga vid.

Till vikarierande barnmorska i Vrigstad under ordinarie barnmorskans sjukdom har från och med nästa 1 april antagits fröken Mandely Jönsson från Brunnby församling i Malmöhus län, vilken under fjolåret genomgått fullständig barnmorskeexamen (ävensom samaritkurs) vid barnmorskeläroanstalten i Göteborg.

Fredagen den 6 april
Kommunalstämma. Kommunens barnmorska fröken Lovisa Lundqvist hade anhållit få utbyta sin bostadslägenhet i sockenhuset mot ett skäligt hyresbidrag årligen. Stämman beslutade att i stället för bostad giva henne 30 kr för år, och skulle hon finna med sin fördel förenligt att avflytta mot erhållande av nämnda hyresbidrag, tänker man upplåta lägenheten till bostad åt någondera av församlingens småskollärarinnor.

Av förekomna anledningar (anmärkning mot att kollektmedel o.d. tagits ur kyrkokassan) beslutades, att pastorn hädanefter, tills annorlunda beslutats, skulle årligen äga att ur kommunalkassan lyfta 25 kr att av honom sedermera uppdelas för de olika ändamål, för vilka kollekter upptagas i enlighet med den så kallade kollektlistan ävensom till stamböcker.

Fredagen den 20 april
Vrigstads kyrka prydes av en ny synnerligen fin altarklädsel sedan sistlidna påskdag. Vid biskopsvisitationen i Vrigstad i somras påpekade visitator, biskopen d:r N.J.O.H. Lindström, att särskilt altarrunden i Vrigstads vackra kyrka borde ställas i ett mera prydligt och tidsenligt skick (särskilt madrasseras å knäställningen för nattvardsgästerna), och uppmanade han kyrkorådet att härom gå i författning.

Strax efter v. pastor S. Kallenbergs ankomst till Vrigstad efter nämnda visitation ställde han sig i spetsen för frivillig insamling bland församlingens fruntimmer, en insamling avsedd att betäcka omkostnaderna för en mera fullständig altarprydnad.

Insamlingen utföll så väl, att man kunde icke blott avhjälpa de vid visitationen påpekade bristerna utan även anskaffa ett prydligt antependium eller altarklädsel. Nu står altarprydnaden färdig och gör all heder både åt givarna och den affär varifrån materialerna och mönstret utgått.

Vrigstads kyrkostämma har för sin del beslutat att giva läraren i mindre folkskolan C.A. Freij en kontant lön efter 350 kr. för år – utom naturaprestationerna – och skulle statsbidrag sökas därefter. Skulle statsbidraget möjligen ej utbetalas därefter, giver dock församlingen i vad fall som helst sin andel efter den nämnda summan.

Stämman har ock beslutat att låta anbringa lämpliga sittplatser av minst tre tums tjocka plankor vid båda sidorna av kyrkoporten, och uppdrogs åt kyrkovärden J.M. Pettersson i Sunnerby att låta verkställa detta arbete samt ombesörja sittbrädernas målning m.m.

Fredagen den 1 juni
Ett svårare tillbud till mossbrand och skogseld yppade sig under någon av dagarna i sist gångna veckan å ägorna till Sunnerby Ågård, Vrigstads socken, varest en torpare utsatt eld å en mosse där det böljade ”jordbrinna” som det på folkspråk heter, där eld sprider sig å djupet i dylager. Först när faran började bliva mera allvarsam varskoddes ortens befolkning, som välvilligt skyndade till hjälp och efter trägna ansträngningar lyckades släcka elden.

Huru stor utsträckning dylik vådeld kan få framgår härav, af i den orten ”jordbrann” en förut odlad och god mosse för några år sedan så grundligt, att nästan all dy slutligen brann upp, och numera är den förut vackra odlingen delvis förvandlad till en alldeles oduglig vattensump.

Från Vrigstads kommunalstämma den 28 maj företeddes längden å för året erlagd hundskatt (för 21 hundar 63 kronor); men 5 hundägare hade ej erlagt sin skatt, vadan stämman beslutade af genom vederbörande åklagare anställa laga åtal mot den eller de försumliga, vilka ej, innan protokollet vinner laga kraft, till kommunalnämnden erlagt den stadgade skatten, 3 kr för varje hund.

Fredagen den 8 juni
Postföringen å linjen Vrigstad – Hylletofta, som i våras antogs bliva en lantbrevbäring mellan Stenshult i Vrigstad till Hylletofta kyrkoby synes istället komma att bliva lantbrevbäring från Vrigstads poststation över byn Stenshult o.s.v.

Kungörelse härom för närvarande i ortens kyrkor med uppmaning till lämpliga personer att för postens fortskaffande fram och åter tre gånger i veckan inlägga sina anbud å Sävsjö postkontor.

Fredagen den 6 juli
Litet extra glädje i Vrigstads fattigstuga hade hjonen därstädes tillika med åtskilliga andra hjon, som utifrån socknen ditbjudits, i söndags eftermiddag, då en infödd vrigstadbo, fru Wilhelmina Nilsson från Ramkvilla, vilken i dagarna tillfälligt besökte födelsebygden, önskade se några av de fattiga från barndomsorten samlade. De tillstädsekomna undfägnades med kaffe m.m. varjämte de i skiljsmässans stund av sin sköterska underrättades om, att den för dem avsedda gåvan varit så riklig, af de av densamma komme att få även en liten efterbjudning. Att tacksamheten hos såväl stamhjonen som de särskilt inbjudna var allmän, är helt naturlig.

Tisdagen den 24 juli
Konkursärende.
Vid inställelse den 21 dennes uti handlande Karl Sandwalls i Vrigstad konkurs valdes till sysslomän förutvarande godemännen länsmännen Alfred Andersson i Sävsjö och Alfred Dahl i Vrigstad. Den av gäldenären uppvisade bouppteckningen utvisade; tillgångar 10.493 kr. 62 öre och skulder 18.884 kr. 21 öre.

Fredagen den 17 augusti
Folkskolan.
Vrigstads församlings skolråd har beviljat småskollärarinnan Lydia Lindkvist tjänstledighet från nästa 1 sept. till årets slut under förutsättning att hon själv före nämnda dag anskaffar examinerad vikarie, som skolrådet godkänner.

Fröken Lindkvist tillträder den 1 sept. en erhållen lärarinneplats i W. Hargs församling i Östergötland och har från och med den 8 dennes uppsagt sig från den plats hon i Vrigstad ett och ett halft år innehaft.

Fredagen den 31 augusti
Ett viktigt moment i Vrigstadortens nykterhetsarbete har nu avslutats i det af Vrigstads helnykterhetsförening i dagarna inköpt Vrigstads bierbryggeri. I den allvarliga nykterhetsstriden för ett halvt århundrade tillbaka, då det gällde brännvinets etc. vara eller icke vara såsom ett allmänt njutnings- och styrkemedel – en strid som var het även i denna ort, – var det ett stort antal säkerligen uppriktiga nykterhetsvänner – exempelvis den så framstående missions och människovännen baron Rappe på Trollebo, – vilka av rent medlidande för dem, som – så att säga – tvingades af offra det dittills så allmänna njutningsmedlet, kommo af tänka på det Bayerska ölet såsom en blivande folkdryck i stället för brännvin, och sedan blott parollen var given – så uppstämdes från hela vårt land rop efter tyska bryggerier, och bryggerier uppväxte lite varstädes som svampar ur jorden.

Även till Vrigstad kom strax därpå en tysk bryggare, Vrigstad fick ett bryggeri, och man jublade som efter en vunnen seger. Mer än en gammal varm nykterhetsvän höjde nu, säges det, en tacksamhetens blick till den högste, då han fick se ölvagnarna från Vrigstad rulla åstad utåt de större stråkvägarna från Vrigstad för att till gästgivaregårdar och andra försäljningsställen avlämna större eller mindre ölpartier.

Och här hade förvisso vunnits en ej ringa seger, ty säkerligen blev tillståndet även här bättre än i brännvinsflödets gyllene tid på 1830- och 1840-talen. Men så småningom blev det klart, att fienden fanns kvar, han hade blott bytt om dräkt, men kvar var han, och så började striden på nytt. Det är dock egentligen först efter uppställandet på kravet om allmän helnykterhet, som striden mot det tyska ölet på allvar började i vårt land, – så och i vrigstadorten.

Nog har Vrigstads bryggeri, som under sin första tid var en lysande affär, den här gjorde sin ägare rik, haft allvarliga förnimmelser av nykterhetssträvandet där i bygderna: under de senare åren torde behållningen där varit obetydlig mot i dess första tid, och så nedlades det tills vidare.

I nya ägares händer lär bryggeriet en tid varit påtänkt af apteras till en fabrik för förädling av skogsbär o.dyl. Men i väntan härpå råkade det så skuldsättas att detsamma utlystes å exekutiv auktion. Här inträffade således nu ett ögonblick, som man mer än en gång önskat: det stod salt för nykterhetsvännerna. Efter ett sammanträde utskrevs lista för tecknandet av frivilliga bidrag till inköpet på vinst och förlust, ombud utsågs att inropa det, och i lördags vart bryggeriet nykterhetsföreningens.

Tacksamt bör härmed erkännas, af ej blott medlemmar i nykterhetsföreningen utan även ett flertal andra samhällsmedlemmar tecknat sitt namn å listan och det för rätt stora belopp, utan dessas hjälp hade till äventyrs teckningen ej fatt det resultat, att köpet kommit till stånd, ty nykterhetsmedlemmarna äro här som väl för övrigt lite varstädes i allmänhet fattigt folk, som ej har råd att offra så stora summor för nykterhetens sak, och nu blir det snart fråga om, vartill det gamla nu mera rätt förfallna bryggeriet hädanefter skall användas. Skriften lär ju, att svärden skola bliva liar och plogbillar en gång, när all krig med storm och blodig klädnad blivit uppbrända och av eld förtärda, och i analogi därmed får vi väl antaga, att brännerierna och bryggerierna ock lämpa sig för något allmänt nyttigt, om och när de ej längre användas för sitt ursprungliga ändamål. Huru som helst kommer man väl ej att följa deras råd, vilka vilja jämna dem med jorden eller dränka dem djupt under haven, ty husen och redskapen hava ej gjort någon förnär, huru mycket ont än de olika orterna haft och hava av det som från dem utflödat, skrives till Eksjö Tidningen.

Vrigstads missionshus undergår för närvarande en genomgripande reparation ej blott till yttertak och golv utan som även sträcker sig till i allo nästan ny inredning m.m. Läktaren på norra gaveln borttages helt och hållet, och läktaren på södra gaveln har sänkts. Under den sistnämnda läktaren anordnas nu en mindre sal för småsammankomster.

Arbetet utföres av de välkända byggmästarna bröderna Gustafsson från Mellby, man som med sitt blotta namn äro en garanti för ett solitt och prydligt arbete.

Till vikarierande lärarinna vid Holkaryds småskola, Vrigstad socken, har antagits fröken Elisabet Schoultz från Jönköping, under fjolåret utexaminerad från Vetlanda seminarium.

Fredagen den 2 november
Vrigstadortens ynglingaföreningar, nämligen föreningarna från Vrigstad, Hjälmseryd, Nydala och Svenarums socknar, hade till i söndags inbjudits till gemensamt kvartalsmöte i Vrigstads missionshus kl. 11 fm.

Till följd av det häftiga regnandet och de starkt uppblötta vägarna nämnda dag infann sig ett vida mindre antal än man väntat, särskilt av de mera avlägset boende. Efter några sånger öppnades mötet med ett föredrag (text Luk. 9: 57-62) av ritläraren Fredr. Engelke från Halmstad, vilken tillbringat vintern i Vrigstad, varpå Vrigstad föreningens ordförande, smeden C.M. Karlsson, föredrog samtalsämnet för dagen ”Välsignelsen av att tillhöra herren redan i unga år”, vilket inleddes med Davids 1:a psalm.

Förhandlingarna avslutades av ordföranden i Hjälmseryds föreningen, hemmansägaren J. R. Andersson från Hillavara, med ett kortare föredrag över 1 Tessal. 5: 14-25. Efter det egentliga mötets slut inbjödos mötesdeltagarna i missionshusets mindre samlingssal, där de trakterades med mjölk och smörgåsar.

Senare på dagen höllos i missionshuset föredrag av missionären Tonner och predikanten Ågren.

Vrigstads kommunalstämma har för kommunalkassans behov till kommande år beslutat om en utdebitering av 960 kronor eller 12 öre per fyrk.
För fattigkassan behöves en utdebitering av 3.760 kronor eller 47 öre per fyrk. Till sockenombud vid årets mantals- och skattskrivning med Vrigstads socken har stämman valt kommunalnämndsordförande C.A. Hegg i Sunnerby med handlanden Joh. Ek i Vrigstad till suppleant.

Nuvarande granskningsmannen över Vrigstads sockens förmyndarskap, kronojägaren P.J. Hallström i Vrigstad, har valts af även under åren 1901-1904 fylla samma förtroendeuppdrag.

Fredagen den 23 november
I Vrigstads fasta folkskola firades Narvadagen i tisdags med flaggning och sysselsättning med sådana arbeten, som hos barnen kunna ingiva lite begrepp om dagens betydelse.

Så för exempel fingo samtliga barnen efter diktamen skriva en uppsats om Narvaslaget. Med ledning av de två första versarna av Tegners ”Karl den tolfte” meddelade läraren dessutom barnen något lite om de händelser och tidsförhållanden, skalden syftar på med sitt målande bildspråk, detta ungefär som det sker i Tyskland, där de mest bekanta fosterlandssångerna rent av tagas som ”text” då man på bemärkelsedagar giver barnen inblickar i de olika dagarnas betydelse.

I Vrigstads lilla fornminnessamling har man några mycket betydande åskådningsföremål (oaktat de äro mycket små), vilka giva en föreställning särskilt om Narvaslagets yttersta följder, nämligen vissa Karl XII:s-mynt, däribland även ett par ”nödmynt”, och även dessa omnämndes, ehuru de kanske rättast äro på sin plats först om 18 år härefter, då det i landet skall firas 200-årsdagen av hjältens död och då givas en inblick i landets tillstånd vid den tiden.

I Vrigstads missionshus hölls missions- och skördefest sistlidna måndag med inledningsföredrag av pastor Wegener från Sävsjö över 2 Tim. 2:19. Avslutningsbetraktelsen hölls av predikanten vid Jönköpings missionsförening K.A. Andersson, med anledning 2 Kor. 9:15.

De vid auktionen försålda sakerna utgjordes dels av arbetsföreningens gåvor, dels av till festen skänkta föremål av handarbeten eller jordbruksalster, och slutade summan med 392 kr. 30 öre, och – om därtill lägges vid auktionen skänkta 22 kr kontant – blir hela behållningen 414 kr. 30 öre, som kommer att användas dels för den yttre och dels för den inre missionsverksamheten.

Fredagen den 30 november
Till småskolelärarinnor i Vrigstad hava med sex månaders ömsesidig uppsägningsrätt antagits:
Vid fasta småskolan i sockenhuset småskolelärarinnan i Örtomta församling, Östergötland, Amanda Maria Svärd, härstammande från Vetlanda och utexaminerad från seminariet i Vetlanda.

Vid flyttande småskolan i rotarna Holkaryd – Åkaköp småskolelärarinnan i Ovansjö församling, Jämtlands län, Hilda Andersson, härstammande från Hjälmseryds församling och utexaminerad från läroanstalten i Östersund.

Även Vrigstad har nu fått sin jordfråga, i det att kyrkostämman de 22 d:s beslutat att något måste göras för att om möjligt bereda församlingen mera ekonomisk fördel av f. d. pedagogboställena Vrigstads Månsgård och Holkaryd Lillegård, så att afkomsten av dessa hemman måtte oavkortad komma hela församlingens skolväsen till godo och lärareplatsen vid fasta folkskolan efter nuvarande innehavarens avgång avlönas efter lag.

Till frågans utredning och förebringande av den motivering, varpå en ansökning i nämda syfte bör vara stödd, tillsattes en kommitte, bestående av herrar doktor J.F.A. Lindegren, kronolänsmannen Alfred Dahl, handlanden Joh. Ek, landstingsmannen M.A. Bolander och v. pastor Salomon Kallenberg, vilka ock hava att å församlingens vägnar upprätta och ingiva till k.m:t ifrågavarande ansökan.

Innan ansökan ingives bör dock församlingen få del av det resultat, vartill kommitterade i sin förberedande undersökning kommit, och yttra sig om frågans vidare behandling.

Pastoratskyrkostämman med Vrigstads, Nydala och Svenarums församlingar har beslutat utförandet av en reparation å pastors i Vrigstad bostadshus, delvis grundligare än den som bestämts av senaste ekonomiska besiktningen, och slutade nya kostnadsförslaget med 360 kronor, att fördelas i proportion efter byggnadsfyrktalet i de respektive församlingarna.

Arbetet, som utbjudes å entreprenadauktion snarast möjligt, skall vara färdigt till avsyning vid slutet av instundande augusti månad. Bland tillökningar å ursprungliga förslaget märkes särskilt husets oljestrykning och ommålning i dess helhet för en summa av 200 kronor.

Barnmorsketjänsten i Vrigstad. Med anledning därav att för tillfället vikarierande barnmorskan i Vrigstad, fröken Mandely Jönsson, vunnit befordran till ordinarie barnmorska inom Kronobergs län, har ordinarie barnmorskan uttalat önskan om kommunens tillåtelse för henne att tills vidare ännu en tid få anställa ny vikarierande barnmorska mot avstående till vikarien av dels all ersättning för praktiken. Kommunstämman, som i allo gillat det nämnda förslaget, har uppdragit åt kommunalnämnden af på lämpligaste vis anskaffa vikarie – dock ingen annan än med fullständiga betyg – och skulle vikariatet tillträdas den 1 instundande januari.