Kvarn Sunnerby Södergård

Som ovan sagts finns I Kongliga Qvarn Commissionens undersökning 1697, om alla de Tull-Skatte och Väderkvarnar i länet, en kvarn i Sunnerby upptagen. ”Sunnerby Söregård en Qvarn af ringa värde, på byens ägor uti hvilken samteliga Byens åboer lika interessere”.

På 1737 års storskifteskarta är den markerad i Lillåns huvudflöde mitt för nuvarande boningshuset till Sunnerby Södergård. På kartan står: -Såg och enfota mjölkvarn till Sunnerby ock Mölnarp”. Som tidigare nämnts ägdes kvarnen då av byns samfällighet dit även Mölnarp räknades,

Sågen och kvarnen ägdes fram till 1876 av bysamfälligheten. Detta år köpte P.J. Johansson, i Sunnerby bybornas andelar och drev därefter enbart sågen. Ett bevarat överlåtelsekontrakt mellan P.J. och Alfrid Petterson i Mölnarp inleds så här:

”Till P.J. Johansson i Sunnerby öfverlåter jag undertecknad min del uti sågverket ock vattenfallet i Mölnarp, mot det villkor att jag får 50 000 styck takspån skurna af egen ved, och äfven för den skada vattenuppdämningen och sågverket eller hvad verk där kan uppsättas mig förorsakar, vilket skall bliva skuret så fort det medhinnes efter skedd tillsägelse”.
Överlåtelsen är undertecknad av båda parter den 21 mars 1876.

P.J. drev sedan sågen fram till omkring 1918 då verksamheten upphörde.

Kraft frän vattenhjulet togs också till att driva tröskverket på logen, som låg cirka 70 meter från fallet. Kraften överfördes via ett antal hjul och en s.k. replina.

Rester av kvarnen, senare enbart såg, vid Sunnerby Södergård. Foto från 2003.