Lundholmen

Historiskt sett var Lundholmen liksom all mark i Vrigstad socken med omnejd klosterjord under
Nydala kloster. Under reformationen tillföll klostrets stora egendomar staten. År 1570 bildades friherredömet Lundholmen. Byarna Höga Stenstorp och Wettansby i Vrigstads socken, vilka går att spåra till 1200-talet, kom att utgöra centrum.

Johan den III, Gustav Vasas son, gav godset som förläning till rikskanslern Nils Gyllenstierna 1570. Ägorna bestod då av cirka 68 hemman och sträckte sig över flera socknar: Vrigstad, Almesåkra, Ödestugu och Svenarum.

En av släkten Gyllenstiernas ägare var Göran Gyllenstierna som genom att donera mark och pengar lade grunden till en av landets första skolor, Vrigstads skola som startades 1648. Idag lever namnet Gyllenstierna kvar, bl.a. som en gata i Sävsjö och äldreomsorgens servicehus i Vrigstad som heter Göransgården.

Efter Karl XI:s reduktion såldes Lundholmen med hemman till friherre Harald Strömfeldt. Han uppförde 1699 huvudbyggnaden som förstördes genom brand 1885 men återuppbyggdes i
ursprungligt skick.

Under 1700 och 1800 talet bytte egendomen ägare ett flertal gånger. Några av ägarna var König, landshövding J.A. Stedt, brukspatron C.H. Rydbeck, professor N.S. Fredriksson samt J.F. Hård av Segerstad.

1910 köptes Lundholmen av grosshandlare J.P. Carlsson som är morfars far till nuvarande ägaren Peter Nordstrand. J.P. Carlsson överlät gården till sonen Gustav Carlsson-Lundberg, Peters morfar, 1918. Han hade till en början jordbruksdrift med mjölkproduktion och potatis. På gården arbetade gårdens statare och torpare.

Han gick på lantbruksskola men var inte någon framgångsrik lantbrukare. Hans huvudintresse var att bedriva business med att köpa och sälja gårdar. När Gustav Lundberg dog 1951 drevs gården som dödsbo till cirka 1965. Vid bodelningen tilldelades gården Gustav Lundbergs yngsta dotter Birgitta Nordstrand gift med advokat Gunnar Nordstrand, som drev skogsbruket men arrenderade ut lantbruket. Makarna sålde fastigheten till sonen Peter Nordstrand 1971.

Stora delar av gården styckades av vid arvsskiftet efter J.P. Carlsson och nya påbud om att torpen skulle styckas av för att bli självständiga fastigheter förändrade gården. Totalarealen sjönk från cirka
1 250 ha till cirka 550 ha fram till 1940-talets slut. Gården består idag av 105 ha åker, 40 ha bete, 366 ha produktiv skogsmark, 40 ha impediment vartill tillkommer arrenden på 40 ha åker.

Från 1920-talet till 1983 var åkermark, beten och ekonomibyggnader utarrenderade. Flera olika
arrendatorer drev gården som Mejenqvist, Käll och Harald Johansson.

1947 utarrenderades lantbruket till Mellersta Sveriges Lantbruks AB som ingick i Kinnevikkoncernen. De drev ett för sin tid modernt rationellt konventionellt jordbruk med mjölkproduktion, äggproduktion och stor potatisproduktion. Bl.a. besprutades potatisodlingarna från flygplan.

1983 avslutades arrendet med Mellersta
Sverige och Peter började driva gården. Han hade då tillsammans med hustru Kerstin och barn
bosatt sig på gården. Inventarier, djur och personal övertogs. De första åren fortsatte han driften med både mjölkkor, potatis och burhöns. Vid övertagandet arbetade Allan Svensson, Bengt Sjögren och Tage Andersson på gården samt Bengt och Tages fruar som bl.a. plockade ägg och sorterade potatis.

Det var svårt att få lönsamhet med så många olika produktionsgrenar. Det bestämdes då att huvudinriktningen i fortsättningen skulle vara mjölkproduktion och att gården skulle ställas om till ekologisk drift. Helt omlagd var gården 1995. Ladugården från 1917 har byggts om i två etapper. 1996 byggdes det gamla potatislagret om till ladugård med lösdrift och mjölkgrop och 2009 sattes DeLaval mjölkrobot in.

Idag finns ca 75 SRB kor på gården, som producerar cirka 9200 kg ekologisk mjölk/ko och år. Från att ha varit ett personalintensivt jordbruk med 5-6 heltidsanställda vid övertagandet arbetar idag
Peters yngste son Petter och dottern Emmas sambo agronomen Lukas Axelsson tillsammans med Peter ensamma med driften utom vid enstaka arbetstoppar. Jordbrukspraktikanter från många olika länder Frankrike, Polen, Ukraina, Tjeckien, Litauen, Lettland och Estland har spelat en viktig roll i arbetet på gården.

En ny maskinhall och verkstad i samma stil som det gamla stallet och ladugården har uppförts där den tidigare inspektorsbostaden låg. Huvudbyggnaden har renoverats under 2014-2015 och har idag nyrenoverad fasad, balkonger och entré som ser ut som då huset byggdes. Ett växthus och renovering av trädgården planeras.

Skogen är en viktig del av gårdens drift. Under tiden gården var utarrenderad sköttes skogen av Skogssällskapet. Efter det att Peter tagit över driften sköter han skogen med hjälp av lokala entreprenörer.

Peter och Kerstin är formellt pensionärer och gården står inför ett generationsskifte som ännu inte har planerats.

Huvudbyggnaden på Lundholmen uppfördes 1885. Den tidigare byggnaden, som var från 1699 och uppförd av friherre Strömfelt, brann ner till grunden 1885. Foto från omkring 1895.

I juli 1974 revs den nära 100 år gamla statarbostaden. Foto från 1974.

Tidningsklipp från 1966.

Potatisplockning på Lundholmen 1961 – Lennart
Nilsson, Vråen och David Karlsson, Granemon.

David Karlsson, Allan Svensson och Lennart Nilsson i arbete. Foto från 1961.

Peter och Kerstin Nordstrand i samband med Jönköpings läns hushållningssällskaps sommarmöte som 2012 hölls på Lundholmen.