Sällskapet Vrigstad Jultomtar

Enligt kassabok för Sällskapet Vrigstad Jultomtar hade man under det första året 33 medlemmar som vardera betalat årsavgiften en krona. 1931 anordnades en julfest där tombolan inbringade 200 kronor, inträdesbiljetterna 76:80 kronor, buffén 77:54 kronor, fiskdammen 47 kronor och kaffeserveringen 82 kronor.

Av den kassabok hembygdsföreningen nu förfogar över delades det ut julgåvor t.o.m år 1934.

Stadgar för Sällskapet Vrigstad Jultomtar bildat den 2 december 1931 och antogs därvid följande stadgar.

§ 1.
”Sällskapet Vrigstad Jultomtar” har till uppgift att årligen, varje jul genom insamlade och sedermera förvaltade medel, utdela Julgåvor i form av kläder, mat och leksaker till barn inom Vrigstad församling i ålder under 14 år och för vilka hemmet genom fattigdom eller nöd av annat slag ej är i tillfälle att giva dem den känsla av Julglädje, varje barn längtar efter och gläder sig åt. De små, vilka leva pi s. k. ”Livets skuggsida”, ha, även de ett barns längtan att någon gäng få vara med om att fira en Julkväll litet annorlunda än den vanliga grå, dystra vardagens afton.

§ 2.
Medlem av Sällskapet tillkommer envar som erlägger en årsavgift av En (1:-) krona, eller som ständig medlem Tjugo (20:-) kronor (en gång för alla).

§ 3.
Sällskapet väljer styrelse, som skall bestå av högst 9 ledamöter samt 4 suppleanter.

§ 4 .
Styrelsen väljes för en tid av 4 år och utser inom sig ordförande, v. ordförande samt sekreterare som tillika skall vara kassaförvaltare. Ordföranden äger rätt sammankalla styrelsen, när han så gott finner.

§ 5.
Årligen kallas 3 ordinarie sammanträden, i maj, oktober och december. Decembersammanträdet är samtidigt årsmöte, då årets räkenskaper skola vara avslutade. De årliga sammanträdena kungöres genom anslag och annonser i ortstidningarna. Jul-festerna skola hållas Söndagen före Jul.

§ 6.
Ledamot av styrelsen äger ej rätt att under de första 6 åren uppbära arvode för sina uppdrag inom styrelsen.

§ 7.
Därest vid styrelsesammanträde minst halva styrelsen äro samlade äger fattat beslut sin giltighet.

§ 8.
Sällskapets tillgångar förvaltas av styrelsen som vid ordinarie årssammanträdet framlägger redovisning.

§ 9.
I den händelse Sällskapet Vrigstad Jultomtar skulle upphöra med sin verksamhet, övergår all deras egendom fast som lös till en fond av samma namn, vilken övertages och förvaltas av Vrigstad skolstyrelse som härav årligen till Jul utdelar gåvor åt fattiga skolbarn.