Vrigstad Brandkår

Redan vid mitten av 1800-talet gjordes vissa försök att ordna brandväsendet i Vrigstad – men man lyckades inte. 1910 tog Skytterörelsen i Vrigstad ett nytt initiativ till att bilda en fast brandkår. Det stannade dock vid bildandet av en organisationskommitté.

Det dröjde därför ytterligare tio år. Den 30 december 1920 valdes en kommitté med uppdrag att utarbeta stadgar för den brandkår som sedan skulle bildas våren 1921. Ett 40-tal personer deltog i samlingen och i den blivande brandkårens första kommitté ingick Claes Ekdahl, Karl Klasson, Exel Rehn och Robert Lundberg.

Kommitténs förslag till stadgar antogs den 11 februari 1921. Man beslöt då också enhälligt att bilda en brandkår – helst före den 14 mars samma år. För att kunna skaffa eldsläckningsutrustning beslöt man begära 25% av brandförsäkringspremien hos Länets Brandstodsbolag samt en frivillig avgift i andra bolag. Det första inköpet bestod av fyra signalhorn med varningsskåp. Ett horn placerades vid handlanden J K Bengtssons affär, ett vid smeden Vinks hus och ett vid Sandalfabriken. Det fjärde skåpet skulle innehålla nyckeln till sprutboden och skulle förvaras vid denna.

Den första brandstyrelsen kom att bestå av Claes Ekdal, brandchef, Axel Rehn, vice brandchef, Per Hallström, Alfred Dahl, Gotthard Schelin, Claes Johansson och Axel Dahlqvist.

Vid det första sammanträdet fattade man beslut om var stora sprutan skulle förvaras. Styrelsen gjorde en förfrågan hos landsfiskal Alfred Dahl om att få använda arrestlokalen viod Gästgivaregården – som stått oanvänd lång tid. Tillstånd lämnades och arresten blev en sprutbod.

Det fanns ambitioner hos den nya styrelsen. Man beslöt därför att även inköpa sex vattenhinkar om 15 liter samt fyra ”sirapsfat” för framforsling av vatten.

Den 30 maj genomfördes den första visitationen – med alla brandgubbar på plats. Brandkåren skulle bestå av en sprutavdelning, en vattenhämtningsvadelning, en bärgningsavdelning och en reserv- och vaktavdelning. Innan övningen avslutades gav brandchefen en lektion i hur man tutade i lurarna och framhöll betydelsen av att man gör så när det brinner.

Vid årsmötet den 29 mars 1923 valdes kamrer Emil Crona till ny brandchef och Claes Ekdal blev vice brandchef. Kåren hade nu ett 50-tal medlemmar – alla med var sin uppgift i de olika avdelningarna.

Vid nästa årsmöte fattades beslut om att bygga en brandstation för sprutan och övriga redskap. Den skulle uppföras 7 alnar i fyrkant samt 5½ alnar hög – och byggdes på den gamla stationens plats.

Fakta_samh_brand1930Vrigstad Brandkår år 1930.

Fakta_samh_brand1983Brandkårens personal 1983.