Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll fört vid årsmöte med Vrigstads Hembygdsförening 2019-03-21

1. Börje Cronvall hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Börje Cronvall.

3. Till sekreterare för mötet valdes Marita Borkowski.

4. Till att justera dagens protokoll valdes Jan-Erik Karlsson och Kersti Frigert.

5. Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

6. Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Börje Cronvall föredrog årsberättelsen i ord och bild.

8. Kassarapport och revisionsberättelse föredrogs av Marita Borkowski och Torbjörn Johansson och lades med godkännande till handlingarna.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Val av ordinarie styrelseledamöter för perioden 2019-2020.
Omval av Marie Olofsson, Börje Cronvall, Andreas Ljung och Catharina Andersson. Valda tom 2019 är Stig Marz, Kerstin Carlsson och Marita Borkowski.

11. Val av styrelsesuppleanter för perioden 2019-2020.
Omval av Sten-Anders Carlsson och Sven-Olof Svensson. Bengt Gunnarsson och Lennart Davidsson kvarstår ett år.

12. Till ordförande för verksamhetsåret 2019 valdes Börje Cronvall.

13. Till revisorer för 2019 omvaldes Torbjörn Johansson, nyval av Kersti Frigert.
Till revisorssuppleanter omvaldes Else-Marie Karlsson och nyval av Thomas Wilhelmsson.

14. Till ledamot i Sävsjö kommuns hembygdsråd valdes Börje Cronvall.

15. Till kaffekommitté omvaldes Ann-Britt Lagerkvist, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson, Birgitta Carlsson, Else-Marie Karlsson, Majbritt Svensson och Pia Lönnborg.

16. Till valberedning omvaldes Göte Johansson (sammankallande), nyval av Lennart Fyhrlund.

17. Styrelsen föreslår följande årsavgift för 2020: 100 kronor för enskild medlem och 50 kr för barn och ungdom tom 25 år. Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag.

18. Övriga frågor.
A. Ingrid Hultberg avtackades efter flera års arbete som revisor i föreningen.

19. Ordf. tackar för förtroendet å styrelsens vägnar och avslutar mötet.

Efter årsmötet visade Stig Marz en film med samtal med äldre Vrigstadbor boende på Göransgården 2014.

Dag som ovan

Marita Borkowski                                                         Börje Cronvall                                            Sekr.                                                                                      Ordf.

Justeras

Kersti Frigert                                                                  Jan-Erik Karlsson