Årsmötesprotokoll 2014

Protokoll fört vid årsmöte med Vrigstads Hembygdsförening 2014-04-10

§  1 Börje Cronvall hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat

§  2 Till ordförande för mötet valdes Börje Cronvall

§  3 Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Carlsson

§  4 Till att justera dagens protokoll valdes Göran Lindblad och Elvy Carlsson

§  5 Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst

§  6 Den föreslagna dagordningen godkändes

§  7 Stig Marz föredrog årsberättelsen i ord och bild

§  8 Kassarapport och revisionsberättelse föredrogs av Börje Cronvall och Karin Celén och lades med godkännande till handlingarna.

§  9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 10 Val av ordinarie styrelseledamöter för perioden 2014-2015. Omval av Stig Marz, Margaretha Wink och Rune Källåsen. Nyval av Kerstin Carlsson
Valda tom 2014 är Börje Cronvall, Arne Årevall och Andreas Ljung

§ 11 Val av styrelsesuppleanter för perioden 2014-2015
Omval av Birgitta Andersson och Gunvor Ljung.
Valda tom 2013 är Valfrid Jonsson och Ann-Marie Gundersén.

§ 12 Till ordförande för verksamhetsåret 2014 valdes Börje Cronvall

§ 13 Till revisorer för 2014 omvaldes Karin Celen och Torbjörn Johansson
Till revisorssuppleanter omvaldes Ingrid Hultberg och Else-Marie Karlsson

§ 14 Till ledamot i Sävsjö kommuns hembygdsråd valdes Börje Cronvall

§ 15 Till kaffekommite omvaldes Ann-Britt Lagerkvist, Irene Johansson, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson, Birgitta Carlsson,Else-Marie Karlsson. Nyval av Lilian Årevall och Majbritt Svensson
Börje riktade ett stort tack till  kaffekommiten för deras arbete.

§ 16 Till valberedning omvaldes Henning Johansson och Holger Wink

§ 17 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2015. 200 kronor för familj och 100 kronor för enskild medlem

§ 18 Övriga frågor
Börje tackade Göran och Eivor Lindblad för det arbete de lagt ner i föreningen, då de nu valt att avgå från styrelsen resp. kaffekommittén.

§ 19 Ordf tackar för förtroendet å styrelsens vägnar och avslutar mötet