Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll fört vid årsmöte med Vrigstads Hembygdsförening 2016-04-07

1. Börje Cronvall hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Börje Cronvall.

3. Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Carlsson.

4. Till att justera dagens protokoll valdes Ann-Britt och Stig-Olof Lagerqvist.

5. Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

6. Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Stig Marz föredrog årsberättelsen i ord och bild.

8. Kassarapport och revisionsberättelse föredrogs av Börje Cronvall och Torbjörn Johansson och lades med godkännande till handlingarna.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Val av ordinarie styrelseledamöter för perioden 2016-2017. Omval av Stig Marz och Kerstin Carlsson. Nyval av Marita Borkowski och Lars Lindblad. Valda tom 2016 är Börje Cronvall, Arne Årevall och Andreas Ljung.

11. Val av styrelsesuppleanter för perioden 2016-2017. Omval av Gunvor Ljung. Nyval av Catharina Andersson. Valda tom 2016 är Valfrid Jonsson och Ann-Viol Gundersén.

12. Till ordförande för verksamhetsåret 2016 valdes Börje Cronvall.

13. Till revisorer för 2016 omvaldes Torbjörn Johansson, nyval av Ingrid Hultberg. Till revisorssuppleanter omvaldes Else-Marie Karlsson, nyval av Kersti Frigert.

14. Till ledamot i Sävsjö kommuns hembygdsråd valdes Börje Cronvall.

15. Till kaffekommitté omvaldes Ann-Britt Lagerkvist, Irene Johansson, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson, Birgitta Carlsson, Else-Marie Karlsson, Lilian Årevall och Majbritt Svensson.

16. Till valberedning omvaldes Henning Johansson, nyval av Sven-Olof Svensson.

17. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2017, 100 kronor för enskild medlem och 200 kr för familj.

18. Övriga frågor. Börje tackade de avgående styrelseledamöterna Margaretha Wink och Rune Källåsen för förtjänstfullt arbete och de erhöll blommor och presentkort.

19. Ordf tackar för förtroendet å styrelsens vägnar och avslutar mötet.

Under kvällen visade Stig filmen En sommarvandring i Vrigstad från 1992 och en film med samtal från Göransgården  från 1995.

Dag som ovan

Kerstin Carlsson, sekr.                                Börje Cronvall, ordf.

Justeras

Ann-Britt Lagerqvist                                    Stig-Olof Lagerqvist