Vrigstad skola – Två småskollärarinnor

Johanna Bergström

Johanna Andersdotter Bergström på Strömsholm, en stuga vid Lammafors under Lammaskog, var lång tid småskollärare i norra delen av Vrigstads socken. Johanna Bergström var född 11/4 1848 i Lammaskog. Fadern Anders Karlsson dog ett par år senare. Modern gifte om sig med Johannes Karlsson, som fortsatte som bonde i Lammaskog.1868 var Johannes sjuklig och flyttade med sin familj till backstugan Svensbo under Lammaskog. Då skrives Johanna som småskollärare. 1874 dog Johannes, och 1884 hade alla Johannas syskon flyttat ur hemmet, även en syster, som var gift med skräddaren Sidenkvist och som med två barn bott kvar i Svensbo. Alltså bodde i backstugan sammanlagt åtta personer av tre generationer. 1887 flyttade Johanna stugan från Svensbo, som låg vid en åkerlycka mitt inne i storskogen utmed en liten stig mellan Lammaskog och Åkaköp, till en plan vid Lammafors, där det fanns en såg och snickerifabrik. 1889 avled modern. Då skrives Johanna med namnet Bergström. Hon hyrde plan för huset. Planhyran var 1 kr 50 öre om året.

Enligt den muntliga traditionen (ägaren av Lammaskog) hade Johanna småskola på andra våningen i stugan, först på Svensbo och sedan på Strömsholm. Dessutom undervisade hon i ett rum på torpet Andersholm under Hjärtetorp, På backstugan Gröndal under Lundby Mellangård och på backstugan Björkholmen under Virestorp Södergård. Hon hade ingen utbildning utan bara blev lärare. Man anar, att det var en fattigstat, som sparades in, även om det ingenstädes utsäges. Alla som minns Johanna Bergström talar väl om henne, särskilt minns man hur väl hon tog hand om sin gamla moder.

Hedda Falk

En småskollärarinna, som tjänstgjorde sporadiskt, var Hedda Falk. Hon var född 1/3 1860 på backstugan Fridhem under Virestorps Södergård, där hon bodde hela sitt liv, tills hon 1928 intogs på ålderdomshemmet i Vrigstad. Där dog hon 1929. Modern Stina Johannesdotter, som var ogift, var född i Lammaskog 18/12 1825. Hon var ofärdig i händerna. Även Hedda Falk var ofärdig i händerna. På ena handen var fingrarna stympade. Det berättas, att hon bränt sönder handen, när hon föll i elden i den öppna spisen i sin barndom. Hedda satt alltid och virkade, oftast mycket fina saker, som inte passade in i hennes miljö. Men det var säljbara prydnader, som gav lite kontanter. Hon var småskollärarinna säkert 1878-1885. ”Hon lärde barnen katekesen och psalmsång.” Ända fram mot 1920 undervisade hon i sång i Virestorps skola.

Att Hedda Falk inte var till fullo utbildad lärare, framgår av skolrådets protokoll 25/9 1884, där det sägs:
”Rörande Hedda Falk hänvisade ordföranden till Herr Folkskoleinspektören D Ahnstrands skrivelse, där han anmodar skolrådet att i hennes ställe förordna dugligare lärarinna, enär hon icke äger förmåga att nöjaktigt bedriva undervisning i småskolan.

Medan frågan diskuterats skred man till omröstning, vilken utföll så att Klas Johannesson i Gettersryd, Johannes Svensson på Örgölen, Karl Johannesson i Knekestorp och handlanden Johan Ek röstade för hennes bibehållande såsom lärarinna, då däremot C J Bergström i Stenshult, kantor Sven Granqvist, Karl Hafström och undertecknad ordförande Wetter röstar emot hennes antagande för kommande år, vadan hon med innevarande år skall lämna sin befattning.”

Detta uteslöt dock inte, att Hedda Falk var bra att ta till som vikarie i kritiska situationer.
1894-1896 vikarierade Hedda Falk i Hultsjö (Kättorp) skola. Hon fick förordnande för ett år i taget, eftersom det inte fanns någon sökande till tjänsten.

Informationen om skolan i Vrigstads socken är hämtad ur ”Vi byggde skolan – Historien om skolorna i Sävsjö kommun”, utgiven av skolstyrelsen 1992.
Författare: Elna Nilsson och Henry Renshult.