Vrigstad skola – Lärare i folkskolan

Karl-Anders Hultqvist, född 17/5 1847 i Gällaryd
Gift 1875 med Anna Katarina Bexell, född 14/8 1850 i Nävelsjö. Hultqvist var bondson och hade redan 1863 vikarierat som småskollärare i hemsocknen. Han avlade folkskollärarexamen i Växjö 3/6 1870 och organistexamen i Växjö 11/6 1870. Därefter var han folkskollärare i Jönköping till 1878. Mellan 1878 och 1881 var han lärare vid Växjö seminariums övningsskola och 1882 kom han till Vrigstad och bosatte sig i Månsagård. 1871-1884 var han lärare vid Jönköpings småskoleseminarium i Vetlanda och Vrigstad, och 1878-1881 hade han liknande tjänst i Kronobergs län. Det var korta seminariekurser som gavs åt blivande småskollärare, och det inkräktade inte på hans ordinarie arbete, eftersom kurserna hölls på sommaren.

Som exempel kan nämnas, att Kristina Johannesdotter, född 1855 på Fredriksberg i Nydala, antagits 1875 som småskollärare i Nydala. Hon sändes därför till ”Anstalten för utbildande av lärare vid småskolan” i Vrigstad 4-31 juli 1875.

Månsagård var donationshemman till Pedagogien. Det var, när Hultqvist kom hit, endast bostadshus. 1917 skulle huset rivas. Hultqvist lyckades dock köpa huset och flytta det över ån till sin nuvarande plats, Tegnérvägen 9.

Hultqvist måste anses vara en begåvad och mångsidig personlighet. Han förde väldigt noggranna anteckningar om vad som hänt i skolan, hur förseelser bestraffats, hur barnen uppmuntrats och hur han själv ibland måste vara borta från lektioner:
T.ex. 16 mars 1894 lejde läraren en förbivandrande björnförare att låta en björn å lekplatsen dansa och göra en del konster till barnens förlustelse – under nästa lärostund i naturläran lästes om björnen.
28 mars 1894 voro samtliga folkskolor och småskolor inställda. Hr folkskoleinspektör J A Franzén höll denna dag ett instruktionsmöte i Säfsjö med Västra härads lärare och lärarinnor.
5 juni 1894 fotograferade en resande fotograf både denna skolas och småskolas barn, även som gamla skolhuset i Månsagård.
1899. Vid skolan må barnen leka – planen kring skolan heter ej förgäves lekplan – men de får för ingen del vara elaka vid varandra. … Men den som givit sig i leken, måste leken tåla. Inget skvaller om de i leken ej gör som man vill. Kommer det däremot till tals om en skedd förbrytelse, bör den felande ögonblickligen fram med sanningen, då allt skall på lämpligt sätt ställas till rätta. … I skolrummet ingen lek. Skolrummet är skolrum och i det måste ständigt vara lugn.

Folkskollärare Hultqvist samlade också ihop en hel mängd ”fornsaker” stenyxor o d, mössor till ”folkdräkter” osv.

1915 avslutade Hultqvist sin lärargärning, och han avled 1930.

Organisten, klockaren och folkskolläraren Nils Magnus Eriksson, född 11/4 1872, kom 1910 från Hannas till Månsagård och avled där 14/7 1915

Organisten och folkskolläraren Josef Ridderberg vikarierade här 1915-1916

Gotthard Schelin, född 5/5 1885 i Linköping
Avlade folkskollärarexamen i Strängnäs 1912, organistexamen i Linköping och kyrkosångarexamen i Uppsala. 1913 tjänstgjorde han vid folkskola i Kallinge och Askeby, det senare i Östergötland, 1914-1915 vid Haga skola i Stockholm. 1916 kom han till Vrigstad. Schelin genomgick kurser i slöjd och gymnastik vid Nääs och undervisade i slöjd vid fortsättningsskolan. Han var lärarkårens representant i skolrådet, vice ordförande i barnavårdsnämnden, överförmyndare, ledamot i valnämnden och sekreterare i brandstyrelsen. Han slutade efter vårterminen 1946.

Folke Wilson, född 27/5 1903 i Horshaga i Svenarum
Avlade folkskollärarexamen i Göteborg 2/6 1928, organistexamen i Växjö 21/6 1929. Hans första plats var fortsättningsskola 1928 i Virestorp. Där var han även höstterminen 1928. Därefter var han kantor och folkskollärare i Bringetofta från vårterminen 1929 till 1946. 1946 kom han till Vrigstad, där han byggde hus vid Tegnérvägen. Han pensionerades 1956. Hustrun Linnea undervisade i musik vid skolan i Vrigstad. Wilsson lärde barnen katekes och psalmverser. Han var rätt fylld av humor, och det använde han, även i skolan. Hans stora intresse var skogen vid Horshaga.

När det infördes heltidsläsning anställdes ytterligare en folkskollärare vid skolan.
Den första var Brita Holmquist, född 3/7 1897 i Fröderyd
Avlade studentexamen i Lund 1919, folkskollärarexamen i Kalmar 1920 och började i Vrigstad l/l 1921. Suppleant i barnavårdsnämnden. Gift 16/6 1926 med fil. mag. J A Hjärtstam från Hjärtlanda Flyttade 1926 till Gransberg (kantor Granqvists hus) och slutade som lärare. Hon var dotter till kantor Holmquist i Stockaryd.

Oskar Karlsson, född 19/11 1899 i Källeryd under Holkaryd Södergård Avlade folkskollärarexamen i Strängnäs 4/6 1926. Det var egentligen en bedrift att kunna studera vid denna tid, när föräldrarna endast hade det lilla torpet Källeryd att skrapa ihop pengar på. Han var en mycket hederlig man, som ofta skämtade om ”vi som är från förra seklet”. Han valdes till överlärare 1952 och rektor 1958. Expeditionen hade han i sin bostad hela sitt liv. Han bodde i lärarbostaden till 1955, då han byggde eget hus på andra sidan Horverydsvägen mitt emot skolan. Om kring 1957 blev Oskar Karlsson sjuk och hade sedan vikarier. Han pensionerades 1961 och flyttade 1963 till Nässjö.

Oskar Karlsson efterträddes 1960 som rektor av Artur Alexandersson, född 1/6 1908
Han hade en enastående förmåga att få ”kommungubbarna” att lätta på pungen. Det byggdes som aldrig förr, och skolan utvidgades till fullständig grundskola. Barnbespisning infördes, men så skedde väl över allt under denna tid. Förskolans införande var kanske också något som ”låg i tiden”. Men visst byggdes det i rätt tid. Kostnaderna var helt annorlunda än de sedan blev under 1980-talet. Och nu, när antalet salar räcker till, så att varje lärare har ett eget klassrum, tycks all personal trivas bra. Åtminstone stannar de k var, och eleverna har samma lärare genom lågstadiet respektive mellanstadiet, och det måste väl generellt vara mycket positivt. Alexandersson pensionerades fr.o.m. 1/7 1972.

Informationen om skolan i Vrigstads socken är hämtad ur ”Vi byggde skolan – Historien om skolorna i Sävsjö kommun”, utgiven av skolstyrelsen 1992.
Författare: Elna Nilsson och Henry Renshult.