Årsmötesprotokoll 2020

Protokoll fört vid årsmöte med Vrigstads Hembygdsförening 2020-03-19

Plats: Församlingshemmet

Närvarande: Ca 20 medlemmar

§  1 Börje Cronvall hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§  2 Till ordförande för mötet valdes Börje Cronvall.

§  3 Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Carlsson.

§  4 Till att justera dagens protokoll valdes Anita Sjöberg och Ted Wolfram.

§  5  Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§  6  Den föreslagna dagordningen godkändes.

§  7  Börje Cronvall föredrog årsberättelsen i ord och bild.

§  8  Kassarapport och revisionsberättelse föredrogs av Börje Cronvall och lades med godkännande till handlingarna.

§  9  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10  Val av ordinarie styrelseledamöter för perioden 2020-2021. Omval av Kerstin Carlsson och Marita Borkowski. Nyval av Sven-Olof Svensson. Valda tom 2020 är Marie Olofsson, Börje Cronvall, Andreas Ljung och Catharina Andersson.

§ 11  Val av styrelsesuppleanter för perioden 2020-2021. Omval av Bengt Gunnarsson och Lennart Davidsson. Nyval av Ted Wolfram tom 2020. Sten-Anders Carlsson kvarstår ett år.

§ 12 Till ordförande för verksamhetsåret 2020 valdes Börje Cronvall.

§ 13  Till revisorer för 2020 omvaldes Torbjörn Johansson och Kersti Frigert. Till revisorssuppleanter omvaldes Else-Marie Karlsson och Thomas Wilhelmsson.

§ 14 Till ledamot i Sävsjö kommuns hembygdsråd valdes Börje Cronvall.

§ 15  Till kaffekommitté omvaldes Ann-Britt Lagerkvist, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson och Pia Lönnborg.

§ 16  Till valberedning omvaldes Göte Johanzon (sammankallande) och Lennart Fyhrlund.

§ 17 Styrelsen föreslår följande årsavgift för 2021: 100 kronor för enskild medlem och 50 kr för barn och ungdom tom 25 år.
Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag.

§ 18  Övriga frågor. A. Maj-Britt Svensson avtackades efter flera års arbete i kaffekommittén. B. Ted Wolfram hälsades välkommen i styrelsen av ordf.

§ 19  Ordf. tackar för förtroendet å styrelsens vägnar och avslutar mötet.

Efter årsmötet visades en film om Skolgården i Vrigstad, inspelad av Stig Marz.

Dag som ovan

Kerstin Carlsson                        Börje Cronvall                                  

Justeras

Anita Sjöberg                            Ted Wolfram