Gamla Bankgården

Gamla Bankgården i Vrigstad är ett försök att återskapa något av atmosfären i en banklokal i början av förra seklet. Här kan intresserade få en uppfattning om hur verksamheten bedrevs och hur inredning och hjälpmedel såg ut.
Lokalerna i gamla Bankgården skall emellertid inte bara beses. Avsikten är att styrelserummet skall kunna användas som sammanträdesrum och att bankexpeditionen vid speciella tillfällen skall kunna bemannas och fungera som den en gång gjorde.

Gamla Bankgården i Vrigstad
Lokalerna i gamla Bankgården skall emellertid inte bara beses. Avsikten är att styrelserummet skall kunna användas som sammanträdesrum och att bankexpeditionen vid speciella tillfällen skall kunna bemannas och fungera som den en gång gjorde. Förhoppningen är också att Gamla Bankgården skall vidareutvecklas och dess samlingar tillföras fler föremål från svunna dagar.

Bakgrund
Under åren 1985-1987 gjordes en inventering i enheten Jönköping inom Sparbanken ALFA för att undersöka om möbler, inventarier och andra föremål från äldre tider fanns bevarade i sådan omfattning att de kunde sammanföras till någon form av museum.

Inventeringen utföll positivt och man beslöt att förverkliga tanken. I den gamla sparbankslokalen i Vrigstad skulle man återskapa den ursprungliga miljön för att visa hur en sparbanksexpedition, ett kamrersrum och ett styrelserum såg ut vid början av 1900-talet.

Att gå ännu längre tillbaka i tiden var inte möjligt, bl. a. av det skälet att sparbankerna då ofta saknade egna fastigheter. Rum för de få expeditionstillfällena – i regel en förmiddag i veckan – ställdes till förfogande i offentliga byggnader och verksamheten sköttes på frivillighetens grund. Dessutom finns mycket litet bevarat i fråga om möbler från den tidigaste verksamheten. Siktet ställdes därför in på början av seklet, inte minst därför att den nu tidstroget inredda expeditionslokalen togs i bruk av Vrigstads Sparbank år 1913.

Inventering, planering och genomförande av detta projekt har letts av två pensionerade tjänstemän i banken, Lennart Ringstedt, Jönköping, och Ingmar Carlson, Nässjö, båda med mångårig tjänstgöring i sparbanken och med många personaliga minnen från och stora kunskaper om gångna tiders sparbanksverksamhet. Resultatet av deras med aldrig sinande intresse och entusiasm bedrivna arbete är Gamla Bankgården i Vrigstad.

Tre generationers bankbyggnader
Vrigstads Sparbank var från sitt stiftande år 1867 fram till 1886 inrymd i den röda byggnad som ligger med långsidan mot ån. Banklokalen utgjordes av ett mindre rum på andra våningen, enligt protokollet möblerad ”med 14 stycken simpla stolar och ett dito större bord”. Detta hus liksom huvudbyggnaden mot vägen ägdes då av bankens grundare och förste ordförande, provinsialläkaren C. D. Lindskog. När han dog 1885 blev fastigheten till salu och förslag väcktes att banken skulle förvärva den, men vid ett extra huvudmannasammanträde föll förslaget med 14 röster mot 6.

I stället flyttade man in som hyresgäst i en fastighet vid torget, där man stannade till 1913. Då hade doktor Lindskogs fastighet på nytt blivit till salu, och nu köpte man för 10 000 kronor de hus som det 1886 hade ansetts ”lättsinnigt att slösa bort reservfonden på”.

Huvudbyggnaden, som byggts på 1840-talet av ett bolag och därför gick under namnet ”Bolagsgården”, undergick nu en genomgripande renovering under ledning av bankens mångårige kamrer, landsfiskalen Alfred Dahl. På hösten 1913 flyttade banken för första gången in i sitt eget hus, med en expeditionslokal utrustad just med den pulpet och de möbler som nu står på plats, och i de lokaler, där interiörer och samlingar från denna tid nu presenteras.

Fastighetens exteriör har, så långt som det varit möjligt, återfått det utseende den hade inflyttningsåret 1913 och banklokalen har som nämnts försetts med den ursprungliga inredningen. Här drev sedan Vrigstads Sparbank sin verksamhet till 1960, då det nuvarande bankhuset stod färdigt på en annan del av tomten och som efter om- och tillbyggnad 1983 nu utgör en modern och ändamålsenlig banklokal.

banktre
På samma tomt finns alltså tre generationers bankbyggnader: det röda huset, där banken fanns under sina första 19 år, huset mot vägen, där banken verkade från 1913 till 1960 och slutligen det nuvarande bankhuset. De tre byggnaderna omger en vacker lummig gård med stora lönnar och bildar en unik miljö med ytterst gynnsamma förutsättningar för att levandegöra något av gångna tiders bankverksamhet och att erinra om sparbankens historia och utveckling.

Kronolänsman Alfred Dahls lägenhet
Gamla Bankgården i Vrigstad och dess Bankmuseum fick under 2003 en ny attraktion. Genom Sparbanksstiftelsen Alfa:s ekonomiska stöd kunde bankkamreren och kronolänsmannen Alfred Dahls våning restaureras och är nu ett värdefullt komplement till bankmuseet. Här har gjorts ett försök att återskapa något av atmosfären i ett småborgerligt hem från 1900-talets början. Med skickliga hantverkares kunnande och intresse har våningen restaurerats. När man nu träder in i våningen får man en känsla av att här har tiden stått stilla sedan familjen Dahl flyttade in 1898.

Text och bilder är delvis hämtade ur Sparbanken Alfas, enhetens Jönköping, skrift Gamla Bankgården i Vrigstad.