Årsmötesprotokoll 1948

Protokoll fört vid möte med Vrigstads Hembygdsförening 1948-09-02

Det första sammanträdet hade föregåtts av ett möte den 8 juni 1948, med intresserade för bildandet av en hembygdsförening. Vid detta möte medverkade bl. a. länsantikvarie G. Svanström, Jönköping.

Efter informationen av Svanström ”beslöto de närvarande att bilda en hembygdsförening”. En interimsstyrelse med fem personer utsågs att utarbeta förslag till stadgar m m.

§ 1. Mötet hade att antaga stadgar för hembygdsföreningen och att utse styrelse för densamma.

§ 2. Föreningens namn bestämdes till Vrigstads Hembygdsförening.

§ 3. Antogs följande stadgar för föreningen:
1. Föreningens uppgift skall vara att inom Vrigstad socken verka för hembygdsvård och naturskydd, samt att främja kulturell verksamhet.
2. Medlemmar äro:
Medlem av föreningen är dels enskild person, som erlägger en årsavgift, vars storlek för ett år i sänder bestämmes på ordinarie årsmöre, dels organisation eller företag, som erlägger en årsavgift av minst 10 kronor. Rösträttsålder 18 år.
3. Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av sex ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Bland de ordinarie ledamöterna utser årsmötet ordförande. Mandatperioden är två år för ledamöterna. Första gången väljas 3 ledamöter för 1 år och 3 ledamöter för 2 år.
4. Styrelsen utser inom sig v. ordf., sekreterare, kassör, v. kassör och intendent.
5. Inom varje av följande rotar: Kyrkroten, Torgroten, Sunnerby, Stenshult, Holkaryd, Horveryd-Lundby, Åkaköp och Virestorp, ska finnas ett roteombud, som skall biträda kassören och intendenten och i övrigt tillvarataga föreningens intresse och vara kontaktpersoner mellan föreningen och allmänheten.
6. Föreningen håller ordinarie årsmöte senast under mars månad varje år.
Därvid skall följande ärenden förekomma:
1. Styrelse- och verksamhetsberättelse.
2. Fråga om ansvarsfrihet.
3. Val av tre styrelseledamöter samt roteombud.
4. Val av ordförande.
5. Val av revisorer och en suppleant.
6. Besluta om årsavgift.
7. Övriga ärenden.
Kallelse till årsmötet sker genom anslag minst en vecka i förväg i kommunens anslagstavlor och på lämpliga ställen ute i rotarna.
7. Föreningen sammanträder i övrigt när styrelsen så anser lämpligt eller minst 1/4 av föreningens samtliga medlemmar därom gjort skriftlig framställning till ordföranden.
8. För ändring av dessa stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
9. För upplösning av föreningen erfordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
10. Föreningens tillgångar och samlingar skola vid händelse av föreningens upplösning icke bortföras från socknen och tillfalla länets hembygdsförbund.

§ 4. Årsavgiften bestämdes till 1 kronor för första medlemmen i familj och 50 öre för varje ytterligare. Ständig medlem betalar 20 kronor en gång för alla.

§ 5. Till styrelse valdes:
För ett år:
Folke Wilson, kantor.
Bernhard Hultkvist, handl.
Ture Fabiansson, kostnär.
För två år:
Stig Ringefelt, fabrikör.
Rudolf Thunander, fabrikör.
Oskar Cronva, lantbr.
Suppleanter:
Torsten Hägerstam, Hjalmar Hallström och G. Petersson.

§ 6. Till ordförande valdes Rudolf Thunander. Revisorer blevo Torsten Hägerstam och kyrkoherde N. Åhlén med suppleant Axel Rehn.

§ 7. Visades några filmer från småländskt arbetsliv och dracks kaffe under god ordning.