Årsmötesprotokoll 2012

Protokoll fört vid årsmöte med Vrigstads Hembygdsförening 2012-04-12

1 Börje Cronvall hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.

2 Till ordförande för mötet valdes Börje Cronvall.

3 Till sekreterare för mötet valdes Göran Lindblad.

4 Till att justera dagens protokoll valdes Kjell Ericsson och Erland Lindblad.

§ 5 Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

6 Den föreslagna dagordningen godkändes.

7 Stig Marz  föredrog årsberättelsen i ord och bild.

8 Kassarapport och revisionsberättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. Antalet betalande medlemmar var under året 295. Tillgångarna uppgår till 141 075:60 kronor varav 25.000 kronor i Gerda Petterssons donationsfond.

9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

10 Val av ordinarie styrelseledamöter för perioden 2012-2013
Stig Marz, Margareta Wink, Göran Lindblad  och Rune Källåsen omvaldes. Valda tom 2012 är Börje Cronvall, Arne Årevall och Andreas Ljung.

11 Val av styrelsesuppleanter för perioden 2012-2013
Omval av Birgitta Andersson och Gunvor Ljung.

12 Till ordförande för verksamhetsåret 2012 valdes Börje Cronvall

13 Till revisorer för 2012 omvaldes Karin Celén och Torbjörn Johansson. Till revisorssuppleanter omvaldes Ingrid Hultberg och Else-Marie Karlsson.

14 Till ledamot av Sävsjö Kommuns hembygdsråd valdes Börje Cronvall

15 Val av kaffekommité
Omval av Eivor Lindblad, Ann-Britt Lagerkvist, Irene Johansson, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson, Birgitta Karlsson Else-Marie Karlsson.

16 Till valberedning omvaldes Henning Johansson och Holger Wink

17 Årsavgift för 2012
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för år 2012 – för familj 200 kronor och för enskild medlem 100 kronor.
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

18 Övriga frågor
Inga frågor under denna punkt.

19 Avslutning
Årsmötet avslutas av ordföranden Börje Cronvall.

Efter kaffepausen visade Stig Marz ett par intressanta filmer från Vrigstad under 1940 och 1950-talet.