Årsmötesprotokoll 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Vrigstads Hembygdsförening 2013-04-11

§ 1 Börje Cronvall hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Börje Cronvall

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Göran Lindblad

§ 4 Till att justera dagens protokoll valdes Kerstin och Mats Carlsson

§ 5 Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst

§ 6 Den föreslagna dagordningen godkändes

§ 7 Stig Marz föredrog årsberättelsen i ord och bild

§ 8 Kassarapport och revisionsberättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. Antalet betalande medlemmar var under året 293. Tillgångarna uppgår till 138 022,70 kronor i banktillgångar, varav 25.000 i Gerda Petterssons donationsfond.

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 10 Val av ordinarie styrelseledamöter för perioden 2013-2014 Börje Cronvall, Arne Årevall och Andreas Ljung omvaldes
Valda tom 2013 är StigMarz, Margareta Wink, Göran Lindblad och Rune Källåsen

§ 11 Val av styrelsesuppleanter för perioden 2013-2014
Omval av Valfrid Jonsson och Ann-Viol Gundersen
Valda tom 2013 är Birgitta Andersson och Gunvor Ljung

§ 12 Till ordförande för verksamhetsåret 2013 valdes Börje Cronvall

§ 13 Till revisorer för 2013 omvaldes Karin Celen och Torbjörn Johansson.
Till revisorssuppleanter omvaldes Ingrid Hultberg och Else-Marie Karlsson

§ 14 Till ledamot i Sävsjö kommuns hembygdsråd valdes Börje Cronvall

§ 15 Till kaffekommite omvaldes Eivor Lindblad, Ann-Britt Lagerkvist, Irene Johansson, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson, Birgitta Carlsson, Else-Marie Karlsson.
Börje riktade ett stort tack till kaffekommiten för deras arbete.

§ 16 Till valberedning omvaldes Henning Johansson och Holger Wink

§ 17 Styresen föreslår oförändrad årsavgift för 2014. 200 kronor för familj och 100 kronor för enskild medlem

§ 18 Inget diskuterades under övriga frågor, varför årsmötet avslutades av ordföranden Börje Cronvall

Efter kaffepausen visade Stig Marz en film om en intervju med Ingrid Svensson från 2009. Stig Marz framförde också ett tack till Börje Cronvall för det stora arbete han lägger ner för föreningen. Han tackade också medlemmarna för det stora intresse de visar för föreningen.