Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll fört vid årsmöte med Vrigstads Hembygdsförening 2015-04-09

§  1 Börje Cronvall hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat

§  2 Till ordförande för mötet valdes Börje Cronvall.

§  3 Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Carlsson.

§  4 Till att justera dagens protokoll valdes Lars Erledal och Stig-Olof Lagerqvist.

§  5 Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§  6 Den föreslagna dagordningen godkändes.

§  7 Stig Marz föredrog årsberättelsen i ord och bild.

§  8 Kassarapport och revisionsberättelse föredrogs av Börje Cronvall och Torbjörn Johansson och lades med godkännande till handlingarna.

§  9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10 Val av ordinarie styrelseledamöter för perioden 2015-2016. Omval av Börje Cronvall, Arne Årevall och Andreas Ljung. Valda tom 2015 är Stig Marz, Margaretha Wink, Rune Källåsen och Kerstin Carlsson.

§ 11 Val av styrelsesuppleanter för perioden 2015-2016. Omval av Valfrid Jonsson och Ann-Viol Gundersén.
Valda tom 2015 är Birgitta Andersson och Gunvor Ljung.

§ 12 Till ordförande för verksamhetsåret 2015 valdes Börje Cronvall.

§ 13 Till revisorer för 2015 omvaldes Karin Celén och Torbjörn Johansson.
Till revisorssuppleanter omvaldes Ingrid Hultberg och Else-Marie Karlsson.

§ 14 Till ledamot i Sävsjö kommuns hembygdsråd valdes Börje Cronvall.

§ 15 Till kaffekommitté omvaldes Ann-Britt Lagerkvist, Irene Johansson, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson, Birgitta Carlsson, Else-Marie Karlsson, Lilian Årevall och Majbritt Svensson.

§ 16 Till valberedning omvaldes Henning Johansson och Holger Wink.

§ 17 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2016, 100 kronor för enskild medlem och 200 kr för familj.

§ 18 Övriga frågor. Inga ärenden kom upp.

§ 19 Ordf tackar för förtroendet å styrelsens vägnar och avslutar mötet.

Under kvällen visade Stig filmen ”I stormen Gudruns spår”.