Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid årsmöte med Vrigstads Hembygdsförening 2018-03-22

 • 1. Börje Cronvall hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
 • 2. Till ordförande för mötet valdes Börje Cronvall.
 • 3. Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Carlsson.
 • 4. Till att justera dagens protokoll valdes Sven-Olof Svensson och Sten-Anders Carlsson.
 • 5. Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.
 • 6. Den föreslagna dagordningen godkändes.
 • 7. Börje Cronvall föredrog årsberättelsen i ord och bild.
 • 8. Kassarapport och revisionsberättelse föredrogs av Marita Borkowski och Torbjörn Johansson och lades med godkännande till handlingarna.
 • 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
 • 10. Val av ordinarie styrelseledamöter för perioden 2018-2019. Omval av Stig Marz, Kerstin Carlsson och Marita Borkowski. Nyval av Marie Olofsson. Valda tom 2018 är Börje Cronvall, Andreas Ljung och Catharina Andersson.
 • 11. Val av styrelsesuppleanter för perioden 2018-2019.Nyval av Sten-Anders Carlsson. Omval av Bengt Gunnarsson och Lennart Davidsson. Sven-Olof Svensson kvarstår ett år.
 • 12. Till ordförande för verksamhetsåret 2018 valdes Börje Cronvall.
 • 13. Till revisorer för 2018 omvaldes Torbjörn Johansson och Ingrid Hultberg. Till revisorssuppleanter omvaldes Else-Marie Karlsson och Kersti Frigert.
 • 14. Till ledamot i Sävsjö kommuns hembygdsråd valdes Börje Cronvall.
 • 15. Till kaffekommitté omvaldes Ann-Britt Lagerkvist, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson, Birgitta Carlsson, Else-Marie Karlsson, Majbritt Svensson och Pia Lönnborg.
 • 16. Till valberedning omvaldes Henning Johansson och Göte Johansson.
 • 17. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2019, 100 kronor för enskild medlem och 200 kr för familj. Årsmötet bifaller styrelsens förslag.
 • 18. Övriga frågor.
  Stig tackar Börje å allas vägnar för ett mycket gott arbete i föreningen.
 • 19. Ordf. tackar för förtroendet å styrelsens vägnar och avslutar mötet.

Efter årsmötet visade Stig en film från Vrigstad marknad 1991.

Dag som ovan

Kerstin Carlsson                         Börje Cronvall
Sekr.                                                   Ordf.

Justeras

Sven-Olof Svensson                    Sten-Anders Carlsson