Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid Vrigstads hembygdsförenings årsmöte den 30 mars 2017

1. Börje Cronvall hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Börje Cronvall.

3. Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Carlsson.

4. Till att justera dagens protokoll valdes Maj Lindegren och Barbro Lindegren.

5. Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

6. Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Stig Marz föredrog årsberättelsen i ord och bild.

8. Kassarapport och revisionsberättelse föredrogs av Marita Borkowski och Kersti Frigert och lades med godkännande till handlingarna.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Val av ordinarie styrelseledamöter för perioden 2017-2018. Omval av Börje Cronvall och Andreas Ljung. Nyval av Catharina Andersson. Valda tom 2017 är Stig Marz, Kerstin Carlsson, Marita Borkowski och Lars Lindblad.

11. Val av styrelsesuppleanter för perioden 2017-2018
Nyval av Sven-Olof Svensson och Marie Olofsson på två år. Fyllnadsval av Bengt Gunnarsson och Lennart Davidsson på ett år.

12. Till ordförande för verksamhetsåret 2017 valdes Börje Cronvall.

13. Till revisorer för 2017 omvaldes Torbjörn Johansson och Ingrid Hultberg.
Till revisorssuppleanter omvaldes Else-Marie Karlsson och Kersti Frigert.

14. Till ledamot i Sävsjö kommuns hembygdsråd valdes Börje Cronvall.

15. Till kaffekommitté omvaldes Ann-Britt Lagerkvist, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson, Birgitta Carlsson, Else-Marie Karlsson, Irene Johansson och Majbritt Svensson. Nyval av Pia Lönnborg.

16. Till valberedning omvaldes Henning Johansson. Nyval av Göte Johansson.

17. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2018, 100 kronor för enskild medlem och 200 kr för familj.

18. Övriga frågor. Stig tackar Börje å allas vägnar för ett mycket gott arbete i föreningen.

19. Ordf tackar för förtroendet å styrelsens vägnar och avslutar mötet.

I anslutning till årsmötet tackade Börje de avgående ledamöterna Lilian och Arne Årevall och Gunvor Ljung för förtjänstfullt arbete inom föreningen och blommor överlämnades.

Efter årsmötet visade Stig filmer från Vrigstad på 1990-talet.

Dag som ovan

Kerstin Carlsson, sekr.                                Börje Cronvall, ordf.

Justeras

Maj Lindegren                                             Barbro Lindegren